navigation

Business strategy - Your source of competitive advantage

Marketing strategy
business strategy

The success of the company is not a coincidence, but a consequence of extensive activities based on reliable, carefully prepared planning. This planning is the preparation of the strategy. Business strategy defines the direction of activity and also facilitates company development on many levels. Here's everything you should know about her.

What will you learn from the article?

W dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, wypracowanie i wdrożenie skutecznej strategii biznesowej staje się nieodzownym elementem osiągnięcia sukcesu na rynku. Strategia biznesowa to nie tylko plan działania przedsiębiorstwa, ale fundament, na którym budowana jest przewaga konkurencyjna i długoterminowa wartość firmy. W przeciwieństwie do biznesplanu, który szczegółowo opisuje kroki potrzebne do realizacji konkretnych celów, strategia biznesowa ukierunkowuje całą organizację na osiąganie zdefiniowanych ambicji w założonym horyzoncie czasowym.

Skuteczna strategia charakteryzuje się trzema podstawowymi cechami: jasnością, elastycznością i zdolnością do adaptacji. Planowanie strategii biznesowej, choć może wydawać się złożone, jest procesem, który można skutecznie opanować, stosując odpowiednie metody i narzędzia. Dla przedsiębiorstw, które mają trudności z samodzielnym zaplanowaniem efektywnej strategii biznesowej, odpowiedzią może być skorzystanie z usług ekspertów, stanowiące klucz do sukcesu i zrównoważonego wzrostu.

What is a business strategy?

Strategia to słowo, które nader często przewija się w biznesie. Możemy wyróżnić m.in. strategie marketingowe, cenowe, sprzedażowe, wizerunkowe a także biznesowe. Samo słowo „strategia” wywodzi się z greki i dosłownie oznacza „sztukę dowodzenia”, głównie w działaniach zbrojnych. Jak można to odnieść do rynkowych realiów? Zarządzanie firmą jest swoistym rodzajem dowodzenia.

Przedsiębiorca musi mierzyć się z wieloma wyzwaniami, w tym z liczną i wyspecjalizowaną konkurencją. Działanie po omacku, bez planowania nie gwarantuje sukcesu. Kluczem do prowadzenia efektywnego biznesu jest oparcie każdego obszaru działalności przedsiębiorstwa o starannie przygotowane, rzetelne a także realistyczne strategie.

business strategy

Business strategy, as one of the most important strategies, has had many definitions. J. Stoner, R. Freeman and D. Gilbert define it as "a broad program of setting and achieving the goals of the organization" and "the response of the organization in time to the impact of its environment". According to WF Gluck, "it is the overarching and integrative plan that defines the benefits of the company in relation to the expectations and calls of the environment." What exactly does that mean?

A business strategy is, in short, a well-thought-out, detailed action plan, a kind of map of the company's development. The document is a set of clear, measurable, long-term goals corresponding to the general directions of action and based on the resources necessary for their implementation. In other words, company's strategic plan is a company management guide. It specifies methods of achieving individual goals, resources that can be allocated to individual activities, environmental policy and pricing policy. In addition, it indicates what to do in the event of a crisis, and sets out the channels and methods of communication with the environment. The strategy gives a certain rhythm to the functioning of the company. Thanks to it, the activities of individual departments are coherent and effective.

Business strategy and business plan

Wiele osób pojęcia strategii biznesowej myli z pojęciem biznesplanu. Chociaż oba elementy służą do zarządzania firmą, to znacznie się od siebie różnią. Strategia biznesowa to długofalowy plan rozwoju przedsiębiorstwa, zwykle na 3-5 lat, podczas gdy biznesplan to dokument określający sposób rozpoczęcia działalności.

Strategia biznesowa służy firmie i jej pracownikom jako swoisty przewodnik w prowadzeniu firmy i realizowaniu jej misji. Biznesplan zaś skierowany jest określonych podmiotów, głównie inwestorów i banków, w celu przekonania ich o opłacalności zainwestowania w dane przedsięwzięcie.

Business strategy

Czym się wyróżnia dobra strategia biznesowa?

Dobra strategia biznesowa wyróżnia się przede wszystkim skutecznością w realizacji wyznaczonych celów. Aby jednak móc mówić o odpowiedniej strategii biznesowej, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów, które decydują o jej sukcesie. Przede wszystkim, warto mieć strategię biznesową, która jest nie tylko ambitna, ale i realistyczna, oparta na dokładnej analizie rynku oraz potrzeb i oczekiwań klientów. Istotne jest również, aby była ona elastyczna i mogła być dostosowywana do szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Warto również podkreślić, że odpowiednia strategia biznesowa powinna promować innowacyjność i kreatywność w podejściu do problemów oraz wyzwań, a także umożliwiać efektywną komunikację i współpracę wewnątrz firmy. Wreszcie, kluczem do sukcesu jest umiejętność przekładania strategii biznesowej na konkretne działania i inicjatywy, które przynoszą mierzalne rezultaty i pozwalają na osiągnięcie długoterminowego wzrostu wartości firmy.

Jakie są 3 cechy skutecznej strategii biznesowej?

Create a consistent and effective one development strategy companies are a real challenge. It is a multi-stage, demanding process that should be based on reliable market research and other analyzes. What strategy is most likely to be successful?

Industry literature distinguishes three basic factors that determine a high-quality business strategy. These are:

 • simplicity - the strategy should be logical, understandable, reliable; individual elements of the strategy should perfectly harmonize with each other, reinforce each other and easily adapt to the changing environment,
 • internal consistency, i.e. a properly defined goal - the goal should be conscious, based on a thorough analysis; should take into account current and future market conditions,
 • external consistency, i.e. a rational forecast horizon - the strategy should be long-term (e.g. 5 years).

Jak powinno przebiegać budowanie strategii firmy?

The first stage of building a business strategy is to define the substantive strategic goals of the company, including the direction of development, creating the company's value, priorities and importance in the market on which it operates. Goals should be consistent with the mission and vision of the company.

Then, a situational analysis of the company is prepared. The analysis covers, inter alia, examination of operational possibilities, selection of tools necessary to achieve specific goals, determination of the target group (including determination of a market niche, if there is one), preparation of the concept of optimization of the company's operating costs.

To assess the company's capabilities, a SWOT analysis is performed. SWOT is an acronym for the English words:

 • strenghts - the company's strengths, features that give it an advantage on the market,
 • weaknesses - weaknesses of the company, features that may possibly reduce its chances of success,
 • opportunities - opportunities arising from the environment that may facilitate the company's implementation
 • threats - threats arising from the environment that may hinder its implementation of the set goals.

You don't know how to plan a business strategy?

Entrust it to us!

The company's capabilities are assessed on the basis of the SWOT analysis. The strategy must strengthen strengths and be based on opportunities, and at the same time it should reduce the risk of failure in the process strategic management in the enterprise.

The next stages of work on the business strategy are:

 • preparation of a tactical plan, taking into account individual processes,
 • analysis of factors increasing the company's performance,
 • creating a marketing concept, promotional plan and other elements related to reaching customers.

Dlaczego planowanie strategiczne warto powierzyć ekspertom?

Strategic planning requires experience and extensive knowledge in many areas related to company management. For an entrepreneur, especially a beginner, this can be a difficult task. Fortunately, there are organizations that deal with this professionally.

Complex strategic consulting is the foundation of professional activities consulting agencies. First consulting agencies They were created at the turn of the 19th and 20th centuries and were already very popular at that time. Today, in the era of a highly competitive and constantly developing market, the support of a professional consulting company may prove to be an invaluable asset of the company. Consultants do not follow beaten paths, do not use universal solutions, but focus on an individual approach to each case.

A strategic advisory service provided by a consulting agency typically includes:

 • conducting detailed analyzes, including the analysis of the company, industry, competition and target group,
 • setting the directions of development,
 • preparation of a business strategy based on realistic goals,
 • full support at every stage of the strategy implementation.

business strategy

Business strategy by itself does not guarantee success, but it is undoubtedly one of the most important determinants of success. Therefore, if you want to be a conscious entrepreneur, fully engage in the process of building a strategy and implement it step by step.

Call me Log in Contact