Nawigacja

Strategia biznesowa – Twoje źródło przewagi konkurencyjnej

Strategia marketingowa

Sukces firmy nie jest dziełem przypadku, a konsekwencją szeroko zakrojonych działań, opartych na rzetelnym, starannie przygotowanym planowaniu. Owym planowaniem jest przygotowanie strategii. Strategia biznesowa definiuje kierunek działalności a także ułatwia rozwój firmy na wielu płaszczyznach. Przedstawiamy wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć.

Czym jest strategia biznesowa?

Strategia to słowo, które nader często przewija się w biznesie. Możemy wyróżnić m.in. strategie marketingowe, cenowe, sprzedażowe, wizerunkowe a także biznesowe. Samo słowo „strategia” wywodzi się z greki i dosłownie oznacza „sztukę dowodzenia”, głównie w działaniach zbrojnych. Jak można to odnieść do rynkowych realiów? Zarządzanie firmą jest swoistym rodzajem dowodzenia. Przedsiębiorca musi mierzyć się z wieloma wyzwaniami, w tym z liczną i wyspecjalizowaną konkurencją. Działanie po omacku, bez planowania nie gwarantuje sukcesu. Kluczem do prowadzenia efektywnego biznesu jest oparcie każdego obszaru działalności przedsiębiorstwa o starannie przygotowane, rzetelne a także realistyczne strategie.

Strategia biznesowa, jako jedna z najważniejszych strategii, doczekała się wielu definicji. J. Stoner, R. Freeman i D. Gilbert określają ją jako „szeroki program wytyczania i osiągania celów organizacji” oraz „reakcję organizacji w czasie na oddziaływanie jej otoczenia”. Według W.F. Glucka „ jest nadrzędnym i integratywnym planem, określającym korzyści firmy w związku z oczekiwaniami i wzywaniami otoczenia”. Co dokładnie to oznacza?

Strategia biznesowa to w dużym skrócie przemyślany, szczegółowy plan działania, swego rodzaju mapa rozwoju firmy. Dokument jest zbiorem jasnych, mierzalnych, długoterminowych celów, odpowiadających generalnym kierunkom działania i opartych o zasoby, niezbędne do ich realizacji. Innymi słowy, plan strategiczny firmy jest przewodnikiem zarządzania firmą. Określa metody realizacji poszczególnych celów, środki, jakie można przeznaczyć na poszczególne działania, politykę względem otoczenia i politykę cenową. Ponadto wskazuje, co robić w przypadku sytuacji kryzysowej, a także wyznacza kanały i sposoby komunikacji z otoczeniem. Strategia nadaje pewien rytm funkcjonowaniu firmy. Dzięki niej działania poszczególnych działów są spójne i efektywne.

Strategia biznesowa a biznesplan

Wiele osób pojęcia strategii biznesowej myli z pojęciem biznesplanu. Chociaż oba elementy służą do zarządzania firmą, to znacznie się od siebie różnią. Strategia biznesowa to długofalowy plan rozwoju przedsiębiorstwa, zwykle na 3-5 lat, podczas gdy biznesplan to dokument określający sposób rozpoczęcia działalności. Strategia biznesowa służy firmie i jej pracownikom jako swoisty przewodnik w prowadzeniu firmy i realizowaniu jej misji. Biznesplan zaś skierowany jest określonych podmiotów, głównie inwestorów i banków, w celu przekonania ich o opłacalności zainwestowania w dane przedsięwzięcie.

3 cechy skutecznej strategii biznesowej

Stworzenie spójnej i skutecznej strategii rozwojowej przedsiębiorstwa to nie lada wyzwanie. To wieloetapowy, wymagający proces, który powinien opierać się na rzetelnych badaniach rynkowych i innych analizach. Jaka strategia ma największe szanse na powodzenie?

Branżowa literatura wyróżnia 3 podstawowe czynniki decydujące o wysokiej jakości strategii biznesowej. Są to:

 • prostota – strategia powinna być logiczna, zrozumiała, rzetelna; poszczególne elementy strategii powinny idealnie ze sobą współgrać, wzajemnie się umacniać i z łatwością dostosowywać do zmieniającego się otoczenia,
 • wewnętrzna spójność, czyli właściwie sprecyzowany cel – cel powinien być świadomy, opaty na wnikliwej analizie; powinien uwzględniać aktualne oraz przyszłe warunki rynkowe,
 • zewnętrzna spójność, czyli racjonalny horyzont prognozy – strategia powinna mieć charakter długookresowy (np. 5-letni).

Planowanie strategii biznesowej w pigułce

Pierwszym etapem budowania strategii biznesowej jest określenie merytorycznych celów strategicznych firmy, w tym kierunku rozwoju, kreowania wartości przedsiębiorstwa, priorytetów oraz znaczenia na rynku, na którym funkcjonuje. Cele powinny być spójne z misją i wizją przedsiębiorstwa.

Następnie przygotowuje się analizę sytuacyjną przedsiębiorstwa. Analiza obejmuje m.in. badanie możliwości operacyjnych, wybór narzędzi niezbędnych do realizacji poszczególnych celów, określenie grupy docelowej (w tym ustalenie niszy rynkowej, jeśli taka istnieje), przygotowanie koncepcji optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Aby ocenić możliwości przedsiębiorstwa, przeprowadza się analizę SWOT. SWOT jest akronimem od angielskich słów:

 • strenghts – mocne strony firmy, cechy, które dają jej przewagę na rynku,
 • weaknesses – słabe strony firmy, cechy, które mogą ewentualnie zmniejszać jej szansę na odniesienie sukcesu,
 • opportunities – szanse wynikające z otoczenia, które mogą ułatwić firmie realizację
 • threats – zagrożenia wynikające z otoczenia, które mogą utrudniać jej realizację wyznaczonych celów.

Nie wiesz jak zaplanować strategię biznesową?

Powierz to nam!

Na podstawie analizy SWOT ocenia się możliwości przedsiębiorstwa. Strategia musi wzmacniać mocne strony i opierać się na szansach, a przy tym powinna niwelować ryzyko niepowodzeń w procesie zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie.

Kolejne etapy pracy nad strategią biznesową to:

 • przygotowanie planu taktycznego, uwzględniającą poszczególne procesy,
 • analiza czynników zwiększających wydajność przedsiębiorstwa,
 • stworzenie koncepcji marketingowej, planu promocyjnego i innych elementów związanych z docieraniem do klientów.

Profesjonalne doradztwo strategiczne kluczem do sukcesu

Planowanie strategiczne wymaga doświadczenia oraz obszernej wiedzy z wielu dziedzin związanych z zarządzeniem firmą. Dla przedsiębiorcy, szczególnie początkującego, może być to niełatwym zadaniem. Na szczęście istnieją organizacje, które zajmują się tym zawodowo.

Kompleksowe doradztwo strategiczne to fundament działania profesjonalnych agencji konsultingowych. Pierwsze agencje konsultingowe powstały już na przełomie XIX i XX wieku i już wtedy cieszyły się sporym zainteresowaniem. Dziś, w dobie mocno konkurencyjnego i wciąż rozwijającego się rynku, wsparcie profesjonalnej firmy konsultingowej może okazać się nieocenionym aktywem przedsiębiorstwa. Konsultanci nie kroczą utartymi ścieżkami, nie stosują uniwersalnych rozwiązań, a stawiają na indywidualne podejście do każdej sprawy.

Usługa doradztwa strategicznego świadczona przez agencję konsultingową zwykle obejmuje:

 • przeprowadzenie szczegółowych analiz, w tym analizy przedsiębiorstwa, branży, konkurencji i grupy docelowej,
 • wyznaczenie kierunków rozwoju,
 • przygotowanie strategii biznesowej, opartej o realne cele,
 • pełne wsparcie na każdym etapie realizacji strategii.

Strategia biznesowa sama w sobie nie gwarantuje sukcesu, jednak niewątpliwie jest jednym z najważniejszych czynników, które go determinują. Dlatego, jeśli chcesz być świadomym przedsiębiorcą, w pełni zaangażuj się w proces budowy strategii i realizuj ją krok po kroku.

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt