navigation

Marketing communication channels - which are worth using?

Marketing strategy
Marketing communication channels are a conscious choice of a brand

Marketing jest jednym z procesów, który wspiera markę w osiągnięciu celów sprzedażowych i wizerunkowych. Dzisiaj jest to także nieodłączny element każdego biznesu, który angażuje konsumentów. Aby osiągnąć oczekiwany skutek, niezbędny jest odpowiedni wybór kanałów komunikacji marketingowej, które w znaczny sposób zwiększą zyski. Czym właściwie są communication channels marketingowej i kanały przekazu komunikacji oraz dlaczego często mylone są z jej narzędziami? Spieszymy z wyjaśnieniem.

What will you learn from the article?

In today's dynamic business world, effective communication marketingowa to klucz do sukcesu każdej firmy. Dla właścicieli firm, którzy chcą wyróżnić swoją markę na rynku, zrozumienie, czym są kanały komunikacji marketingowej, jest niezbędne. W tym artykule przybliżymy definicję kanałów komunikacji marketingowej, omówimy ich wspólne elementy oraz przedstawimy najpopularniejsze kanały wraz z cytatami ekspertów. Poznasz również różne rodzaje kanałów i dowiesz się, jak dobrać te odpowiednie dla swojej marki, a także na co zwrócić uwagę przy projektowaniu skutecznej kampanii marketingowej. Zapraszamy do lektury!

Każda osoba zawodowo zajmująca się marketingiem, niezależnie od tego, czy pracuje wewnątrz firmy, czy wykonuje zadanie z ramienia zewnętrznej agencji marketingowej, powinna na początek sprawdzić aktualną sytuację firmy. W tym celu należy przeprowadzić dokładny audyt dotychczasowych działań marki w zakresie marketingu oraz określić najważniejsze kanały komunikacji marketingowej. Jeśli obecne kanały przekazu komunikacji zawiodły lub żadne działania nie zostały podjęte, należy przeanalizować sytuację i zmodyfikować istniejące kanały komunikacji marketingowej.  

What are marketing communication channels? 

Wybór odpowiednich kanałów komunikacji marketingowej i właściwie prowadzona komunikacja marketingowa będą możliwy dopiero wtedy, gdy dokładnie poznamy i zrozumiemy zasadę działania każdego z nich. To bardzo ważny pierwszy krok, ponieważ wybrane kanały definiują dalszy sposób komunikacji marki i rodzaj komunikacji marketingowej. Kanały komunikacji marki mają również wpływ na sposób realizacji wszystkich założeń, zmierzających do osiągnięcia the purpose of the marketing strategy.  

Często kanały komunikacji dla marki traktuje się analogicznie do jej narzędzi, co oznacza, że te dwa pojęcia po prostu są mylone. Traktowanie narzędzi jako kanałów komunikacji jest błędem, ponieważ jedna grupa jest jedynie współzależna od drugiej. Dostępne kanały komunikacji marketingowej należy rozpatrywać pod względem charakterystyki grupy docelowej, do której będą kierowane działania. Wówczas możliwe są doskonała optymalizacja działań i uzyskanie znacznie lepszych efektów.

Aby dobrze zobrazować najważniejsze kanały komunikacji marketingowej na przykładzie, można się odnieść do kanałów telewizyjnych. Są to miejsca, w których każdy odbiorca znajdzie coś ciekawego dla siebie, ponieważ kanały komunikacji dla marki oferują całą gamę różnego typu programów. Te konkretne programy są dopasowane do wieku czy zainteresowań odbiorców i to właśnie je można przyrównać do narzędzi.

Tak jak programy telewizyjne wpływają na oglądalność, tak narzędzia marketingowe są wyznacznikiem sukcesu marki. Jednak to wybór kanałów determinuje późniejsze użycie tych konkretnych narzędzi. Kanały komunikacji marketingowej online i offline służą budowaniu relacji – są więc pewnymi miejscami, lub dokładniej ujmując metodami, dzięki którym realizuje się skuteczną komunikację z odbiorcami marki. Oferują jednocześnie wiele konkretnych narzędzi, pozwalających osiągnąć ten cel.

Do you care about effective marketing communication?

Check which communication channels we recommend to your company.

Marketing communication channels - definition

Zastanawiasz się czym są kanały komunikacji marketingowej i jakie będą odpowiednie dla Twojej firmy? Chcesz wiedzieć, jak wygląda właściwie prowadzona komunikacja marketingowa? Wytłumaczymy krok po kroku, na podstawie wybranych definicji, czym są owe różne kanały komunikacji on-line i off-line oraz jak je odpowiednio rozróżniać, aby nie mylić z narzędziami marketingowymi.

Przede wszystkim musisz być świadomy, że wszystkie rodzaje kanałów komunikacji z klientem są jednym z 6 elementów składających się na cały proces komunikacji marketingowej. Obejmuje on także: uczestników komunikacji, czyli nadawcę i odbiorcę, przekaz (komunikat), szumy (zakłócenia), sprzężenie zwrotne oraz kontekst i cele komunikacji marketingowej. Niektórzy wyróżniają nawet 9 elementów dodając: kodowanie, odkodowanie, odpowiedź.

Lechosław Garbarski w książce „Marketing” podkreśla, iż istotą komunikacji marketingowej jest przepływ informacji mówiącej o organizacji, jej produktach, wartościach, cechach i ideach. Przekazywana informacja przybiera konkretnie określony kształt i strukturę. Dobra komunikacja marketingowa obejmuje elementy kanałów komunikacji to narzędzia, do których należy: reklama, sprzedaż osobista, public relations, sponsoring, komunikacja nieformalna oraz kanały komunikacji marketingowej, czyli: media, miejsca oraz ludzie. Cały proces projektowania działań opiera się na obydwóch elementach składowych. Dostępne kanały komunikacji muszą zostać odpowiednio dobrane do adekwatnych narzędzi.

Before choosing a communication channel, be aware of the factors that affect the choice of a communication channel, namely:

 • Product - its type, price, life cycle
 • Buyer - characteristics of the target market
 • Marketing strategy enterprises - all elements of the marketing-mix.

Tłumacząc zatem, czym są te kanały i instrumenty komunikacji marketingowej Garbarski mówi iż: „these are channels for the flow of marketing information between market participants "and" these are the ways through which information is transferred between the sender and the recipient. " Jan W. Wiktor in "Marketing communication" adds that "Marketing communication channels are a way and a means of reaching the recipient with a message."

W celu dotarcia z danym komunikatem do odbiorcy, wykorzystuje się tradycyjne kanały komunikacji. Dzieli się je na:

 • persons (e.g. seller, sales representative),
 • media (e.g. press, radio, television, Internet, traditional mail, mobile telephony),
 • places (e.g. shop, means of transport, call center hotlines, mobile customer service points, special events, exhibitions at fairs).

Wybierając rodzaje kanałów i sposoby ich wykorzystania, należy dokładnie przeanalizować, co zawiera się w każdej z trzech kategorii.

According to Garbarski, “the media are standardized channels of mass influencing, (…) they have specific characteristics and reach, which is stable and predictable. (...) they are used in practically all activities with the use of marketing communication tools. " The media includes both electronic and printed media.

“Places are a communication space, most often of a visual, sound or olfactory nature. (…) There are many forms that can take promotion tools on this channel."

The last channel that people are "can spread information about product brands, new products or encourage a purchase. Word of mouth is used for personal sales and informal communication. "

Common elements of marketing communication channels

Kolejny podział proponuje Barbara Szymoniuk w „Sferyczny model komunikacji marketingowej” dzieląc tradycyjne kanały komunikacji marketingowej na osobowe i nieosobowe. Osobiste kanały pozwalają na bezpośredni kontakt z odbiorcą, na przykład przedstawiciele handlowi, sprzedawcy, agenci, konsultanci, lekarze, rodzina, przyjaciele, sąsiedzi itd. Kanały nieosobiste to nośniki, które przekazują komunikat bez kontaktu osobistego, np. środki masowego przekazu, środki stosowane w miejscach sprzedaży, wydarzenia.

Another division is proposed by Jan W. Wiktor by dividing the marketing communication channels into individual means:

 • presentation: voice, face, eyesight, facial expressions, body, phrases, gestures,
 • representative: texts, images, drawings, photographs, films and all cultural products constituting a form of expression,
 • technical: press, radio, television, cinema, telephone, tablet, fax, computer, CDs, etc.).

How many definitions, so many different perceptions. However, any attempt to explain has certain commonalities and characteristics that are worth focusing on. A wide division into various channels of marketing communication helps to choose the right channel for our company and our recipients.

Najpopularniejsze kanały komunikacji marketingowej – cytaty

Knowing that marketing communication channels are one of the elements of communication, you should also define what marketing communication is. In recent years, many explanations have been developed for this concept, but it is useless to cite all of them. It is worth focusing on one definition to fully understand what the issue of marketing communication channels concerns.

According to Henryk Mruk in "Communicating in Marketing", marketing communication "Is most often defined as a set of information (signals) that a company emits from various sources towards not only its customers, but also other entities of the marketing environment (suppliers, intermediaries, competitors, opinion leaders) and a set of information that the company collects from the market ( trends, needs, preferences of buyers, economic development trends, etc. "

Właściwie skonstruowana strategia i odpowiednio dobrane kanały, umożliwiają dostarczenie swoim odbiorcom spójne, jasne i przekonywujące przesłanie dotyczące przedsiębiorstwa, produktów czy usług.

On foreign marketing blogs you can find quite similar definitions of marketing communication channels. You can find definitions such as: “The marketing communication channel is the way companies deliver their offer and value to the audience. Moreover, it is one of the first steps to a successful marketing campaign. Thanks to this function, companies build and strengthen the image of their brand, at the same time creating a bond with recipients, thanks to which the company feels a part of their life. " As well as such: “A marketing communication channel, sometimes also referred to as a media channel, is a tool for delivering a message or offer to customers. This is just one element of a successful marketing campaign, albeit very important. "

Commplace PR agency

The above definitions also emphasize the fact of providing information to consumers through an appropriate communication channel, as well as the fact that it is one of the many elements of marketing communication. What must not be forgotten.

Garbarski emphasizes that "marketing communication channels allow you to reach the message at a specific time. They can also give the message a specific shape by the fact that each channel has its own image. "

When creating marketing communication, one must not forget about marketing communication channels. They are an extremely important element in the entire message of information. Channels improperly selected for the audience do not fulfill their task. They will not deliver the message in such a way that the consumer understands it. The issue of marketing communication channels is extremely dynamic today. They are constantly developing, evolving and creating new ones. “Marketing communication channels have been systematically changing in recent years. It is mainly related to changes in the media and the evolution of attitudes and behaviors of the recipients of marketing communication. " - writes Garbarski.

Types of marketing communication channels  

The best known and transparent classification of marketing communication channels is the division into online and offline channels. It is also worth analyzing the matching tools to further illustrate the differences between individual channels.  

Among online channels stands out:

 • Own channels - with their help, the brand can exercise full control over the information reaching the recipients, as well as over the tools themselves, such as a website, blog or newsletter, sent to customers. 
 • Social media channels - it is an indirect solution, because the brand affects only some of the information that the recipients can see. The company presents messages, but the platform owner may limit its activities. In addition, other users can also present information about the brand here.  
 • Online paid channels - these are places where communication tools remain payable. They can be, among others publication of articles on external portals or blogs.  
 • Free online channels - this is the type of channels on which the brand has no direct influence, and the information comes mainly from other network users, e.g. reviews, opinions, forums, recommendations. The brand is not their initiator.

Marketing communication within online channels focuses on the brand's online activities. This sphere has achieved tremendous growth in the last few years. Todays brand communication In terms of marketing, it focuses on several types of online channels that provide varying degrees of brand engagement.

Offline channelsalthough they have been known for years, they have given way to online channels. It cannot be said that they are less accessible to the audience, but the speed and frequency of reaching the environment are less impressive in this case. Nevertheless, offline channels are still very strong support marketing strategiesas experienced specialists in this field know.  

The most important tools belonging to offline channels include: 

 • leaflets,  
 • brochures, 
 • catalogs,  
 • stands, 
 • displays, 
 • POS materials, 
 • sales representatives,  
 • sellers.  

The most important feature of offline channels is that they are effective in direct contact with a potential customer - whether during a conversation or visiting a store. It is especially valuable for the brand that thanks to them it can receive full feedback immediately, which makes communication with the customer effective and efficient.

How to choose the right marketing communication channels for your brand? 

What brands need to remember is that audiences are the most important piece of the puzzle. Therefore, the appropriate channels should be selected taking into account the needs of each target audience. So you should first: 

 • categorize each of them in terms of demographic data, including sex, age, level of wealth, education, profession, marital status, place of residence,
 • define the needs and expectations of recipients, as well as problems that they can face on a daily basis,  
 • visualize the recipient in the form of a persona - give it a name, face, consumer characteristics.  

Who is the brand communicating to?

Having all the data about its audience, it is much easier for a brand to answer the question of what products or services it can satisfy the needs and dreams of customers, and which channels will work best.  

What to pay attention to when designing a campaign?  

Defining the target group, the choice of communication channels and good strategy ideas - that's not all. In addition, the costs of running the campaign should be well estimated. Using each of the channels requires a well-defined budget. Only having all the necessary data can it be properly estimated. Otherwise, we may be surprised by later inconsistencies. The duration of the campaign is also important. It should be well optimized in terms of achieving the goal of the entire strategy.  

A proven method for an effective campaign is the possibility of linking various channels, including thanks to marketing automation systems. In this way, the conversion is increased and, moreover, the activities carried out, which are then easier to control, are simplified.  

The marketing communication channels used in the company are a matter of conscious choice. contact us - as PR agency we will help you choose the best solutions to support the development of your business.

Call me Log in Contact