Nawigacja

Wizja przedsiębiorstwa, która porywa tłumy

Strategia marketingowa
wizja przedsiębiorstwa

Wizja przedsiębiorstwa to temat poruszany głównie na wykładach słynnych wizjonerów i miliarderów. A przecież może ona pomóc również w codziennym funkcjonowaniu małej, a nawet debiutującej firmy. 

Czego się dowiesz z artykułu?

W niniejszym tekście zgłębimy, czym dokładnie jest wizja przedsiębiorstwa, jakie znaczenie ma dla strategii biznesowej i dlaczego zarządzanie z wizją może być kluczowe dla długoterminowego sukcesu. Przedstawimy również wskazówki, jak stworzyć skuteczną wizję firmy oraz metody, które pomogą ją właściwie sformułować i sprecyzować.

Poniższy tekst pozwoli lepiej zrozumieć następujące kwestie: 

Wizja przedsiębiorstwa musi obejmować całościowy obraz: czym firma chce być w przyszłości, jaki ma być jej wygląd oraz określa strategiczną pozycję firmy. Wytycza także kierunek działań organizacji opisując zaplanowaną jej przyszłość. Jest to również wyrażenie intencji i aspiracji, jednakże nie określając celów i sposobów ich osiągnięcia.

Wizja przedsiębiorstwa może być rozumiana na dwa sposoby. Z jednej strony wizja – jako narzędzie tworzenia strategii, spójna z dokumentami i działaniami strategicznymi. Z drugiej strony wizja – jako model biznesowy, który wytycza kierunek działania organizacji, budowania relacji zewnętrznych i wewnętrznych oraz kształtowania przewagi nad konkurencją – wskazuje Maciej Malarski w „Wizerunek wewnętrzny, a wizja przedsiębiorstwa”.

Całościowa wizja przedsiębiorstwa powinna zawierać główne przesłanie przedsiębiorstwa oraz cele obejmujące klientów, personel, czy interesariuszy. Dzięki wizji działania Twojej firmy będą miały konkretny kierunek i sens, co znacznie ułatwia rozwój przedsiębiorstwa. Trzeba znać obraz przyszłości organizacji, aby wiedzieć do czego się dąży.

Trzeba także pamiętać, że z psychologicznego punktu widzenia ważne jest, aby wizja przedsiębiorstwa inspirowała do twórczego działania. Antoszkiewicz w „Metody skutecznego zarządzania” podkreśla, że „wizja powinna wiązać się z sukcesem, pozytywnym nastawieniem, zadowoleniem z przyszłego stanu rzeczy, być procesem otwierającym na nowe wartości, nowe perspektywy, nowe kierunki, nowe horyzonty dla egzystencji przedsiębiorstwa w przyszłości.”

Wizja przedsiębiorstwa, cel, misja i strategia… czy to wszystko jest konieczne? Eksperci przekonują, że tak. Bez podstawowych założeń dość trudno jest iść we właściwym kierunku i wypłynąć na szerokie wody.

wizja przedsiębiorstwa - warto ją mieć

Czym jest wizja przedsiębiorstwa – definicja

Wizja przedsiębiorstwa to jedno z podstawowych pojęć z dziedziny biznesu. Jest wielu autorów, którzy proponują różne definicje wizji, m.in.: 

 • to dalekosiężne aspiracje lidera związane z przyszłością – pisze R. Koch („Strategia. Jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię”), 
 • jest koncepcją modelową przyszłej struktury organizacji – uważa A. A.Stabryła („Zarządzanie w teorii i praktyce firmy”). 
 • strategiczna może być przyjmowana jako proces tworzenia nowych wartości i perspektyw, który wytacza kierunki rozwoju przedsiębiorstwa w długim przedziale czasu i jego miejsce w otoczeniu. – konkluduje G. Gierszewska (“Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji”). 

Trzy różne definicje pozwalają w całościowy sposób ująć to, czym jest wizja przedsiębiorstwa. 

Czy wizja Twojej firmy wspiera jej działania?

Sprawdź, jakie działania PR pozwolą jeszcze lepiej wykorzystać potencjał firmy.

Czy zarządzanie z wizją się opłaca?

Z czego zatem ma się składać wizja przedsiębiorstwa? Jak ją dobrze stworzyć? Autorzy „Strategic Thinking” wskazali co powinna zawierać dobrze sformułowana wizja przedsiębiorstwa:

 • Opis kompetencji firmy
 • Wytyczenie drogi z obecnej do aspirowanej pozycji
 • Świadomość, że chce się być lepszym od konkurencji, dlatego należy się stale doskonalić i rozwijać
 • Opis środowiska biznesu oraz zmian w społeczeństwie
 • Charakterystykę firmy oraz jej otoczenia.

Józen Penc do tej listy dodaje: „zdefiniowanie biznesu, określenie możliwości tworzenia potencjalnych nadwyżek w istniejących obszarach rynkowych, które firma nadal zamierza eksploatować. Potrzeby w tym zakresie powinny być zdefiniowane jako tworzenie potencjalnej bazy klientów, którą firma będzie poszerzać poprzez swoje wyróżniające kompetencje.”

Edgar Geffroy w: „Clienting: jedyne, co przeszkadza, to klient” podkreśla, że wizja nie ma nic wspólnego z produktami, gdyż one stale się zmieniają, ewoluują. Wizja jest podstawowym zadaniem, który z początku dla przedsiębiorstwa może wydawać się często niemożliwym do zrealizowania.

Każda firma powinna zadbać o to, by jej wizja była możliwie krótka, prosta, zwięzła i zrozumiała, tak aby każdy konsument mógł ją zapamiętać, a każdy pracownik – zrozumieć i wcielić w codziennie działania w przedsiębiorstwie. Misja oraz wizja, kiedy są znane pracownikom organizacji, zwiększają ich motywację, dają poczucie sensu wykonywanych działań, stymulują do bycia kreatywnymi.

Wizja przedsiębiorstwa – cytaty

Wizja przedsiębiorstwa osadzona jest w przyszłości, o czym mówi Halina Buk w „Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola”: „wizja jest konceptualizacją przyszłego stanu przedsiębiorstwa, wskazuje na jakich obszarach działalności i w jakim czasie przedsiębiorstwo będzie koncentrowało się w przyszłości.”

„Dobrze sformułowana i wyartykułowana wizja nadaje kierunek osobistym ambicjom i kreatywności, tworzy klimat sprzyjający radykalnym zmianom, umacnia wiarę w przyszłość i tym samym wyzwala energię pracowników.” – można przeczytać w „Istota strategii rozwojowych w praktyce polskich przedsiębiorstw.”

Jens Dahlgaard szczegółowo wytłumaczył trzy określenia, które często są mylone ze sobą: wizja przedsiębiorstwa, misja oraz strategia. Każde z tych pojęć jest podstawą w odpowiednim działaniu firmy, bez nich Twoja organizacja może nie rozwijać się tak jak powinna. Konkretnie sprecyzowana wizja, misja i strategia pozwala utorować drogę i kierunek działań firmie.

wizja przedsiębiorstwa

Wizja odnosi się do przyszłego pożądanego stanu, do sytuacji, której się oczekuje, na rzecz której zaangażowania  jest organizacja i jej personel. Wyznacza ona centralny kierunek, wokół którego można koordynować procesy zarządzania, jak planowanie, kierowanie, organizowanie i kontrolowanie. Jej przyjęcie służy określeniu celów codziennych przedsięwzięć i działań na wszystkich szczeblach organizacyjnych i w przekroju wszystkich służb organizacji.”

„Misja przedstawia wiele oświadczeń dotyczących konkretnych celów, związanych z wizją. Realizacja wszystkich konkretnych celów zapewni osiągnięcie przyszłego, pożądanego stanu, którym jest wizja.”

„Strategia ustala sekwencje i dodatkową specyfikę oświadczeń o misji w celu pokazania zestawu celów, które organizacja zobowiązuje się osiągnąć.”

Wawrzyniak w „Polityka strategiczna przedsiębiorstwa: dodaje, że „misja przedsiębiorstwa to organizacyjnie samookreślenie się w kategoriach:

– po co istnieje?

– do czego dąży?

– co ma osiągnąć?

– czyje i jakie potrzeby zaspokaja?

– jakie jest społeczne przeznaczenie, posłannictwo?”

Co to jest wizja firmy?

Wizja firmy stanowi fundamentalny element jej strategii oraz kultury organizacyjnej, pełniąc rolę kompasu wskazującego kierunek długoterminowego rozwoju. Czym jest wizja firmy? Jest to aspiracyjne sformułowanie, które opisuje, do czego organizacja dąży i jakie miejsce chce zajmować w przyszłości na rynku, w społeczeństwie oraz w oczach swoich klientów.

Napisać wizję firmy nie jest tak łatwo. Wizja powinna być inspirująca dla wszystkich członków organizacji, motywując ich do pracy i wspólnego dążenia do wyznaczonych celów. Jednocześnie jest ona ważnym przekazem dla klientów i partnerów biznesowych, informującym o wartościach i priorytetach firmy. Spójna wizja jest kluczowa dla zapewnienia spójności działań oraz skutecznego zarządzania zmianą, pozwalając firmie nie tylko przetrwać na dynamicznie zmieniającym się rynku, ale także prosperować i rozwijać się, wyprzedzając konkurencję. Z pewnością warto więc poświęcić misji i wizji przedsiębiorstwa odpowiednio dużo uwagi.

wizja przedsiębiorstwa

Misja, wizja a strategia w firmie

Wizja przedsiębiorstwa to pojęcie bardzo często mylone z innymi, podobnymi z zakresu zarządzania firmą. Definicje wizji przedstawiono wyżej, warto więc się przyjrzeć pozostałym określeniom. Strategia określa cele i sposoby ich realizacji. Może więc służyć do wcielenia w życie misji, jaką kieruje się firma i ucieleśniać wizję.

Misja to najczęściej pozytywnie („can do”) sformułowana strategiczna koncepcja. W równym stopniu ma służyć jako drogowskaz dla realnych działań, jak inspirować. Przykładowo misją Tesli jest przyspieszenie przechodzenia społeczeństwa na zrównoważone źródła energii. Takie stwierdzenie daje informację udziałowcom czy klientom, może posłużyć jako punkt wyjścia do stworzenia reklamy, ale też przyświeca długoterminowej strategii.

wizja przedsiębiorstwa

Misja przedsiębiorstwa ma być oparta na konkretnych wartościach. Powinny one należeć do wszystkich poniższych kategorii: 

 • biznesowe – nie ma sensu formułować szczytnych haseł, jeśli nie przekładają się one w żaden sposób na rozwój firmy. 
 • Racjonalne – do zastosowania dzień po dniu, dające się wykorzystać w praktyce. 
 • Rozwojowe – najbardziej skuteczna misja to ta, która patrzy w przyszłość i skupia się na rozwoju. 
 • Pożyteczna dla innych – analizując przykłady misji sformułowanych dla takich marek jak IKEA czy Microsoft widać, że przyziemna branża (meble, komputery) najczęściej zostaje przedstawiona w kategoriach uniwersalnych, ze wskazaniem zysku dla społeczeństwa. To pozwala konsumentom bardziej zidentyfikować się z firmą niż gdyby jej cel był nastawiony tylko do wewnątrz.  

Jeśli misja nie przekonuje lub nie wytrzymuje próby czasu, to często brakuje w niej właśnie jednego z powyższych aspektów. 

Jaka powinna być wizja przedsiębiorstwa?

Wizja przedsiębiorstwa może się na tym etapie wydawać pojęciem nieuchwytnym, należącym do sfery marzeń i aspiracji. Dlatego też istnieje szereg założeń, które powinna spełniać. Dzięki temu będzie ona praktyczna również na przyziemnym poziomie i sprawdzi się jako drogowskaz w funkcjonowaniu firmy: Mówiąc w skrócie, powinna ona zawierać cele wyrażone w perspektywie czasu, a więc sformułowane w czasie przyszłym. Cel może dotyczyć postrzegania firmy, jej osiągnięć i innych czynników. Niektóre firmowe cele koncentrują się na klientach, inne na pracownikach lub udziałowcach. 

Wizja przedsiębiorstwa w praktyce

Wizja przedsiębiorstwa powinna wybiegać w przyszłość na minimum 5-10 lat. To dlatego zazwyczaj operują one pewnym poziomem ogólności, a nie wymieniają poszczególnych rocznych czy kwartalnych celów. Zanim powstanie, warto znać cele i charakter firmy. Gdy mówimy „wizja przedsiębiorstwa”, to w domyśle dopowiadamy: wizja sukcesu. Dlatego warto rozumieć wcześniej swoje postrzeganie sukcesu. Czym jest dla danej firmy? Jak się będzie objawiał sukces? To czasem pozwala z miejsca sformułować wizję firmy.

Przykładowo wizja sukcesu firmy produkującej ołówki to ołówki na każdym biurku i zadowoleni klienci. Wizja przedsiębiorstwa to więc dostarczanie klientom codziennej radości i pomoc w pracy za pomocą dobrej jakości produktów.

wizja przedsiębiorstwa

Jak stworzyć wizję firmy?

Tworzenie wizji firmy to kluczowy krok, który precyzuje kierunek, w jakim ma podążać organizacja. Aby stworzyć skuteczną i inspirującą wizję, należy przede wszystkim głęboko zrozumieć wartości, na których firma ma być zbudowana. Zadaj sobie pytania dotyczące tego, co dla Ciebie jako twórcy firmy jest najważniejsze, jakie problemy chcesz rozwiązać na rynku, oraz jakiego śladu chciałbyś po sobie pozostawić. Pamiętaj, aby wizja była wystarczająco szeroka, by umożliwić rozwój i adaptację, ale też na tyle konkretna, by dawać jasny kierunek działania. Dobrze zdefiniowana wizja stanie się filarem, który zjednoczy zarówno liderów, jak i pracowników w dążeniu do wspólnego celu, inspirując ich do działania oraz innowacji.

Metody, które pomogą sprecyzować wizję przedsiębiorstwa 

Wizja przedsiębiorstwa to temat, który pośrednio poruszaliśmy już wielokrotnie na blogu Commplace. Szczególnie istotnie jest to, jak ją wyklarować. Jednym z prostszych rozwiązań jest model Osterwaldera, który ukazuje główne składniki organizacji, jej infrastrukturę, finanse i rynek, na którym działa. Zwykle jest zestawiamy z tradycyjnym biznesplanem – warto się zastanowić, co sprawdzi się lepiej. Druga opcja to analiza pięciu sił Portera – przedsiębiorstwo zbudowane w oparciu o te dwie techniki powinno mieć jasną i spójną strukturę. Trzecią jest benchmarking strategiczny. Dzięki niemu powstanie wizja firmy, która już wcześniej sprawdziła się u rynkowego giganta. Metodą pomocniczą może być też profesjonalny audyt marketingowy – wskaże mocne i słabe strony w dotychczasowej działalności. Dodatkowo źródła anglojęzyczne wyróżniają pojęcie company vision statement, czyli wizję zapisaną na piśmie.

Podsumowanie

Wizja firmy przykłady mogą jedynie inpsirować, ale nie powinny być powieela ponieważ przestają być autentyczne. I o ile wizja przedsiębiorstwa może mieć formę dłuższego dokumentu, wytycznych czy choćby moodboardu, to taki „statement” ma postać 1-2 zdań. Chodzi o to, by w skrócie móc ująć to, co ma być esencją funkcjonowania firmy. Mówi się, że jeśli nie możesz wyklarować wizji firmy w dwóch zdaniach, to coś jest z nią nie tak. Warto podejść do takiego testu i spróbować przynajmniej opisać założenia w tak skrótowej formie. To również perfekcyjny punkt wyjścia do komponowania wszelkich strategii czy haseł. Przykładowo company vision statement marki Nike to „dostarczanie inspiracji i innowacji wszystkim sportowcom”. Świetnie koresponduje ono z klasycznym hasłem reklamowym: Just do it. Warto wykorzystywać wszystkie powyższe modele, by powstała wizja przedsiębiorstwa, która przetrwa próbę czasu. Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci to osiągnąć.

Warto wiedzieć:

Czym jest wizja przedsiębiorstwa?

Jest to całokształt tego jak firma chce być postrzegana w przyszłości. Wizja opisuje również cele jakie dana organizacja chce osiągnąć oraz przyszły kierunek jej działań.

Z czego powinna składać się wizja przedsiębiorstwa?

Dobrze sformułowana wizja przedsiębiorstwa powinna zawierać opis danej organizacji, wytyczenie drogi jaką zamierza przebyć, świadome nastawienie na rozwój, opis środowiska oraz charakterystykę otoczenia. Wizja taka powinna być również krótka i zwięzła.

Co jest pomocne w opracowaniu wizji przedsiębiorstwa?

W celu opracowania wizji przedsiębiorstwa warto oprzeć się o pomocne w tym metody, które zostały już wielokrotnie sprawdzone. Najprostszym z pomocnych rozwiązań jest model Osterwaldera, kolejny to analiza pięciu sił Portera. Pomocne będzie także przeprowadzenie audytu marketingowego.

Jak można zdefiniować wizję firmy i dlaczego jest to ważne dla strategicznego kierowania przedsiębiorstwem?

Wizja firmy to koncepcja, która pozwala określić, jaki cel przedsiębiorstwo chce osiągnąć i czego oczekuje od swojej działalności. Jest to ważne nie tylko dla samej firmy, ale również dla jej strategicznego kierowania. Jeśli przedsiębiorstwo nie ma jasno określonej wizji, trudno jest osiągnąć sukces i przyciągnąć klientów. W przypadku, gdy wizja jest dobrze zdefiniowana, firma ma wyznaczone konkretne cele, na które się skupia, co pozwala na uniknięcie rozproszenia uwagi i niepotrzebnego tracenia czasu i pieniędzy na nieistotne działania. Wizja firmy pozwala również na zachowanie spójności i jedności wewnętrznej w przemyśle, co jest bardzo ważne, jeżeli firma planuje zwiększyć swoją pozycję na rynku i osiągnąć długoterminowy sukces.

Jaka jest różnica między misją a wizją firmy, oraz jak te dwa elementy współgrają ze sobą dla osiągnięcia sukcesu organizacji?

Aby zrozumieć różnicę między misją a wizją firmy, należy najpierw rozważyć ich definicje. Misja określa, co firma robi i dla kogo to robi. Natomiast wizja firmy opisuje przyszłe cele i kierunek, jakim organizacja chce podążać. Te dwa elementy są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu firmy, ponieważ misja i wizja uzupełniają się nawzajem. Misja pomaga zidentyfikować, w jaki sposób firma spełnia potrzeby swoich klientów, a wizja wyznacza kierunek dalszego rozwoju i pozwala na utrzymanie konkurencyjności na rynku. Współgranie tych dwóch elementów jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu organizacji. Wizja firmy powinna być odzwierciedleniem jej misji i pomagać w realizacji celów biznesowych.

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt