Otoczenie marketingowe i jego znaczenie dla biznesu

PRStrategia marketingowa
Commplace agencja PR

Otoczenie marketingowe jest tłem dla wszystkich organizacji. Te firmy, które chcą odnieść sukces, muszą dostosować się do aktualnych trendów i zmian w swoim makro i mikrośrodowisku. Dlatego w ich interesie jest „przeskanowanie” swojego otoczenia marketingowego. Po co? Z jednej strony, aby poradzić sobie z wszelkimi możliwymi zagrożeniami, z drugiej – by wykorzystać wszelkie dostępne szanse, jakie stwarza rynek. 

Co jest podstawowym składnikiem udanego biznesu? Dobra znajomość potrzeb klientów. Z tego powodu firmy powinny konsekwentnie monitorować swoje otoczenie marketingowe. Ponieważ składa się ono z szeregu nieprzewidywalnych sił, które otaczają firmę, nieustannie się zmienia. Organizacje muszą więc dysponować skutecznymi narzędziami do śledzenia najnowszych zmian w środowisku marketingowym. Dlaczego to takie ważne? O tym poniżej. 

Dysponujesz skutecznymi narzędziami do śledzenia najnowszych zmian w środowisku marketingowym?

Pozwól, że ułatwimy Ci to zadanie.

Otoczenie marketingowe – definicja 

Otoczenie marketingowe to kombinacja wewnętrznych i zewnętrznych sił oraz czynników, które wpływają na działalność biznesową firmy i jej zdolność do obsługi klientów. Na wewnętrzne środowisko marketingowe składają się takie czynniki jak materiały, maszyny, pracownicy, pieniądze itp. Wszystkie te elementy są niezbędne do pomyślnego prowadzenia działalności biznesowej. O ile wewnętrzne środowisko firmy można kontrolować, zewnętrzne już tylko w minimalnym stopniu. Poznajmy kolejno oba składniki otoczenia marketingowego. 

Otoczenie marketingowe wewnętrzne i zewnętrzne  

Środowisko wewnętrzne tworzą wszystkie wewnętrzne czynniki i siły organizacji. Otoczenie marketingowe w tym obszarze pozostaje pod kontrolą firmy, która może je zmieniać lub modyfikować zgodnie z zapotrzebowaniem rynku i wymaganiami biznesowymi. Głównymi pięcioma filarami, które tworzą wewnętrzne środowisko organizacji, są: 

– pieniądze 

– pracownicy, 

– rynki, 

– materiały, 

– sprzęt. 

Środowisko wewnętrzne organizacji obejmuje m.in. dział marketingu, dział sprzedaży, dział zasobów ludzkich, czy dział produkcji. Wszystkie składniki środowiska wewnętrznego są tak samo ważne, jak środowiska zewnętrznego, jednak te pierwsze zmieniają się wraz ze zmianą zewnętrznych komponentów marketingowych. Na przykład organizacja, która chce pozostać konkurencyjna, powinna unowocześnić swoją technologię, jeśli na rynku pojawiła się nowa technologia.  

Zewnętrzne środowisko marketingowe składa się ze wszystkich zewnętrznych czynników marketingowych, które istnieją poza organizacją. Firma ma nad nimi niewielką lub żadną kontrolę. Zewnętrzne otoczenie marketingowe można podzielić na dwie kategorie – mikrootoczenie i makrootoczenie. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z nich. 

Składniki mikrootoczenia firmy  

Mikrootoczenie jest też nazywane otoczeniem bezpośrednim, bliższym lub operacyjnym. Składają się na nie wszystkie podmioty z jakimi przedsiębiorstwo wchodzi w interakcje lub ma styczność w trakcie swojej codziennej działalności. Otoczenie marketingowe w skali mikro tworzą m.in. dostawcy, którzy są istotną częścią każdej organizacji. Dostarczają materiałów czy wszelkiego rodzaju zasobów, potrzebnych do wyrobu produktów. Działalność niektórych firm opiera się na współpracy z pośrednikami rynkowymi, którzy są stroną pośredniczącą między firmą a jej klientami, pomagając przedsiębiorstwu w dystrybucji jego produktów na rynku. Wszyscy ci hurtownicy, detaliści i dystrybutorzy są istotną częścią działalności firmy, ponieważ reprezentują na rynku nie tylko jej produkty, ale także wizerunek marki.  

Jednym z elementów, który składa się na mikrootoczenie firmy, są partnerzy biznesowi. To wszystkie podmioty, które prowadzą interesy z firmą. Zaliczają się do nich np. agencja pr, firmy zajmujące się badaniami rynku, transportowe itp. Firmy nie funkcjonują w próżni i zwykle współpracują z co najmniej kilkoma innymi podmiotami biznesowymi. Dbają przy tym o marketing b2b, aby prowadzić udaną działalność. Kolejnym, najważniejszym elementem biznesu, są klienci, czyli grupa docelowa. To oni są finalnymi odbiorcami produktu, a ich preferencje wpływają na wszystkie działania marketingowe i biznesowe firmy. Kluczową rolę w sukcesie firmy ogrywa także opinia publiczna, ponieważ może budować lub niszczyć wizerunek firmy na rynku, wpływając na decyzje zakupowe klientów.

Ostatnim, ale nie najmniej ważnym elementem mikrootoczenia są konkurenci. Otoczenie marketingowe firmy powinno być monitorowane pod tym kątem. Jaką taktykę przyjmują inne firmy, które sprzedają podobne produkty lub należą do tej samej grupy strategicznej w branży? Czy pojawiły się nowe podmioty, które mogą stanowić konkurencję? To pytania, na które warto znać odpowiedzi. Pozytywnym efektem konkurowania firm jest to, że się rozwijają i starają się być coraz lepsze, by dostarczać odbiorcom więcej, niż może im zaoferować konkurencja. 

Makrootoczenie jako zespół czynników zewnętrznych

Makrootoczenie  nazywane jest także otoczeniem zewnętrznym. To zbiór wszystkich czynników, jakie wpływają na zachowania podmiotów funkcjonujących w mikrootoczeniu firmy. Jednym z elementów, który ma ogromny potencjał, aby wpływać na biznes organizacji i robić to w sposób dynamiczny, jest technologia. Ponieważ szybko się zmienia, stwarza szereg zagrożeń i możliwości dla otoczenia biznesowego. Środowisko technologiczne obejmuje badania i rozwój w zakresie technologii, innowacji, pobudzania technologii i alternatyw technicznych itp. 

Otoczenie marketingowe w skali makro uwzględnia także ludzi, którzy tworzą rynek, jako składnik środowiska demograficznego. Segmentacja marketingowa pozwala ich scharakteryzować na podstawie różnych czynników, takich jak wiek, płeć, zawód itp. Wiąże się z tym kolejny składnik, mianowicie środowisko społeczno-kulturowe. Tworzą je wartości, styl życia, kultura, przekonania i uprzedzenia docelowych odbiorców firmy. Rodzajem komponentu, który ma wpływ na wszystkie branże jest otoczenie gospodarcze. Ten czynnik wpływa na siłę nabywczą i wzorce wydatków kupujących. Składają się na niego m. in. stopy procentowe, produkt krajowy brutto (PKB), inflacja i wszelkie istotne zmienne ekonomiczne. Tym, od czego w dużym stopniu zależy otoczenie marketingowe firmy i jej zdolność do osiągania sukcesu jest środowisko polityczno-prawne z jego prawami i regulacjami. Oprócz zasad i procedur otoczenie polityczno-prawne obejmuje również instytucje rządowe i grupy nacisku. Ostatnim składnikiem środowiska makro jest środowisko fizyczne, w którym istnieje organizacja. Uwzględnia ono warunki klimatyczne, zmiany środowiskowe, dostępność surowca, zasoby naturalne itd. 

Wpływ otoczenia marketingowego na firmę 

Każda firma, bez względu na to, jak duża czy mała, działa w środowisku marketingowym. Otoczenie marketingowe wpływa na jej obecną i przyszłą sytuację, zyski, wizerunek i pozycję. Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki otoczenia biznesowego są jednymi z najbardziej dynamicznych aspektów jej działalności. Ich znajomość i zrozumienie są niezbędne do planowania przyszłości. Dogłębna znajomość środowiska marketingowego pomaga rozpoznać i przewidzieć, czego naprawdę chce klient oraz lepiej zrozumieć zachowania konsumentów. Ta wiedza jest także niezbędna, aby stworzyć niezawodny plan w przypadku wejścia na nowe rynki i chęci wykorzystania nowych trendów. Otoczenie marketingowe powoduje powstawanie szans, ale też zagrożeń.  W każdej niszy różni gracze walczą o jak najlepsze miejsce dla siebie. Firmy, które zdają sobie z tego sprawę i obserwują co się dzieje na rynku, mogą łatwiej zidentyfikować swoich konkurentów, a także poznać ich mocne i słabe strony by wiedzieć, jak jeszcze lepiej zaspokajać potrzeby klientów.  

Analiza otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa 

Jeśli firma chce dobrze prosperować i pozostać długo na rynku, musi dobrze rozumieć i umieć analizować otoczenie marketingowe i jego elementy. Termin „analiza otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa” odnosi się do strategicznego narzędzia analitycznego, które pomaga zidentyfikować wewnętrzne i zewnętrzne czynniki środowiskowe, które wpływają na zdolność organizacji do prawidłowego działania. Firmy powinny mieć opracowaną strukturę, kulturę i zasady panujące w organizacji, aby móc przekazywać pracownikom jasne wytyczne. Analiza otoczenia marketingowego musi uwzględniać zarówno czynniki mikroekonomiczne jak i makroekonomiczne. Jej wyniki będą miały zasadnicze znaczenie podczas procesów decyzyjnych. Mają także duży wpływ na strategię, a następnie sukces kampanii marketingowej i odgrywają ważną rolę w budowaniu marki. 

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt