Nawigacja

Strategiczne obszary zarządzania nowoczesną firmą

Pozyskiwanie klientów
Strategiczne obszary zarządzania nowoczesną firmą

We współczesnym świecie, zdominowanym przez nowoczesne technologie, tradycyjne formy prowadzenia działalności i zarządzania konkretnymi obszarami przedsiębiorstwa już się nie sprawdzają. Obszary zarządzania zacierają się. Mury dzielące poszczególne komórki i pracowników w tych komórkach, zawaliły się. A relacje na linii menedżer – pracownicy coraz częściej przypominają stosunki partnerskie, a nie ślepe wydawanie i wykonywanie poleceń. 

Kiedyś zarządzanie polegało na dzieleniu pracy w firmie na osobne zadania. Następnie przydzielano te zadania konkretnym osobom oraz monitorowano ich pracę. Kierowano nią w taki sposób, by zadania zostały wykonane na czas i w ramach wcześniej określonego budżetu. Obecnie, firmy, które uparcie trzymają się starych modeli działalności, hierarchizacji i centralizacji, powoli tracą swoich pracowników i klientów . Tracą ich na rzecz firm, które czynią z nich element swojej kultury organizacyjnej, dając większą autonomię i szerszy zakres odpowiedzialności. I choć otoczenie marketingowe i biznesowe zmieniają się wyjątkowo dynamicznie, niezmienne wydają się być trzy najważniejsze obszary zarządzania, które wymagają indywidualnych strategii zarządzania. Są nimi ludzie, potencjał firmy i produkt. 

Chcesz rozwijać kolejne obszary firmy?
Szukasz specjalistów od PR i marketingu?

Sprawdź, w czym możemy Ci pomóc.

W obliczu wyłaniających się szans i zagrożeń przedsiębiorstwa są zmuszone do ciągłej obserwacji otoczenia. Pomocne w tym aspekcie są podstawowe pytania strategiczne, na które warto sobie odpowiedzieć. Pytania te dotyczą dominującego modelu działania, oferty produktowej i rynków. Dotyczą także sensu istnienia przedsiębiorstwa dzisiaj i wizji funkcjonowania w przyszłości. 

Obszary zarządzania firmą a zasoby ludzkie 

Zadaniem zarządzania ludźmi w organizacji jest zapewnienie odpowiedniej osoby na odpowiednim stanowisku w odpowiednim czasie. Powinno to być także celowe i systematyczne dążenie do zapewnienia ciągłości przywództwa na kluczowych stanowiskach i zachęcanie do indywidualnego awansu. Te obszary zarządzania – składające się w dużej mierze na employer branding – przejawiają się także w zarządzaniu popytem, podażą i przepływem talentów. 

W dobie ciągłych ewolucji, dynamicznie zmieniającego się otoczenia oraz wysokiej konkurencyjności, zarządzanie ludźmi i ich talentami jest istotnym elementem strategicznego prowadzenia przedsiębiorstwa. Proces zatrudniania nowych pracowników oraz awansowania i budowy ścieżek rozwoju dla już zatrudnianych ludzi, powinny zostać uwzględnione w planach strategicznych firmy i być na bieżąco monitorowane, celem elastycznego dopasowywania do zmieniających się okoliczności.

Coraz wyraźniej widać, jak rośnie znaczenie personelu jako źródła wartości przedsiębiorstwa, którą przypisuje się już nie tylko takim aktywom, jak budynki, maszyny, sprzęt, patenty czy marka. Pracownicy, nie tylko szczebli kierowniczych, oczekują wymagającej, odpowiedzialnej, ale i znaczącej pracy, przy jednoczesnym zrównoważeniu życia zawodowego i prywatnego. 

Koncepcję zachowania równowagi między życiem osobistym a zawodowym można wprowadzać poprzez zastosowanie odpowiednich instrumentów. Należą do nich m.in.: elastyczna organizacja czasu pracy, urlopy, zasiłki, alternatywne formy opieki nad dziećmi, gratyfikacje finansowe i pozafinansowe. Na poziomie organizacji negatywnymi skutkami braku równowagi są: długotrwała absencja chorobowa, zmniejszona motywacja do pracy, kreatywność i innowacyjność pracowników. Częste nieobecności pracobiorców prowadzą również do pogorszenia kontaktów z klientami oraz ich utratą, słabszą integracją pracowników z celami firmy i mniejszą chęcią ich wdrażania, co skutkuje niższymi zyskami oraz pogorszeniem się pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. 

Potencjał firmy jako jeden z obszarów zarządzania 

W warunkach gospodarki rynkowej podmioty obecne na rynku konkurują ze sobą na różnych płaszczyznach, które stanowią równocześnie osobne obszary zarządzania. Oprócz oczywistej rywalizacji o zyskanie uznania w oczach konsumenta (gdzie wykorzystuje się m.in. marketing referencyjny), odbywa się nie mniej istotna rywalizacja na poziomie przedsiębiorstw, m. in. w obszarze pozyskiwania, czy też dostępu do zasobów. W obliczu zmian, jakie zachodzą w otoczeniu biznesowym, uczestnicy rynku powinni na bieżąco analizować oraz odpowiednio reagować na obserwowane zjawiska. Samo zgromadzenie specyficznych zasobów jest niewystarczającym warunkiem powodzenia rynkowego, należy także dynamicznie zarządzać ich odpowiednią alokacją, by jak najlepiej wykorzystać drzemiący w nich potencjał. 

W zmiennym środowisku, co i rusz pojawiają się szanse, które można wykorzystać, podejmując określone decyzje strategiczne. Coraz rzadziej sprawdzają się utarte wzorce i rutyny postępowania. Coraz częściej należy ryzykować i odważnie łamać schematy, by nie dać wyprzedzić się czyhającej na każde potknięcie konkurencji.

Produkt jako jeden z obszarów zarządzania firmą 

Zarządzanie produktem ma strategiczne znaczenie dla funkcjonowania firmy. Może mieć decydujący wpływ na sukces całej firmy, zarówno w krótkiej, jak i w długiej perspektywie czasu. Zarządzanie produktem obejmuje wszystkie sfery działalności m.in.: klientów, rynek, konkurencję, trendy, strategię, modele biznesowe, PR produktowy.  

Korzyści płynące z dobrze zorganizowanego procesu zarządzania produktem są nie do przecenienia: tworzenie produktów, które lepiej spełniają oczekiwania klientów, zwiększanie obrotów i zyskowności, pozyskiwanie grona zadowolonych klientów, którzy polecają Twoje produkty innym, a także zdobywanie i długofalowe utrzymywanie rynków. 

Zasadniczym elementem, jeśli chodzi o obszary zarządzania produktem, jest wymyślanie innowacyjnych wyrobów i nowych funkcjonalności istniejących już produktów. Generowanie pomysłów na produkt to pierwszy krok fazy narodzin koncepcji w cyklu życia produktu. Nowe pomysły to paliwo, które powstrzymuje organizację przed stagnacją. Podobną rolę pełnią także innowacje marketingowe. 

W dziedzinie zarządzania produktem podstawą każdego tworzonego rozwiązania jest pogłębiona analiza potrzeb i problemów klientów, którym można zaradzić za pomocą oferowanego produktu. Jednym z rozwiązań może być np. produkt komplementarny, którego wprowadzenie na rynek wygeneruje lepszą sprzedaż produktów już istniejących. W gruncie rzeczy możesz wygrać na rynku ze swoim produktem na dwa sposoby: albo będzie tani, albo będzie inny. 

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt