Nawigacja

Public relations – czym jest, a czym nie jest?

PR
public relations

Te dwie litery – PR – zrobiły tak wielką karierę, że trudno myśleć o prowadzeniu jakiegokolwiek biznesu bez kontekstu Public Relations. Jest wielu ludzi, którzy wiedzą czym jest Public Relations, co się z nim wiąże i jakie korzyści generuje. Jednak bardzo niewielu rozumie prawdziwy wpływ, jaki PR wywiera na biznes.

Czego się dowiesz z artykułu?

W szybko zmieniającym się świecie, gdzie każda firma walczy o uwagę konsumenta, public relations odgrywa kluczową rolę w budowaniu wizerunku marki. W tym wpisie przyjrzymy się bliżej, na czym polega public relations, jakie korzyści może przynieść Twojej firmie oraz dlaczego nie warto pozostawiać tych działań przypadkowi.

Odkryjemy najczęściej popełniane błędy w PR, główne narzędzia, które warto wykorzystać, oraz zastanowimy się, czy public relations jest odpowiednie dla każdego rodzaju działalności. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak PR może zmienić przyszłość i rentowność Twojej firmy? Czy chcesz, aby Twoja marka była rozpoznawalna i ceniona na rynku? Przeczytaj dalej, by dowiedzieć się więcej o sile, jaką niesie za sobą profesjonalnie prowadzone public relations w dzisiejszym świecie biznesu.

Czym jest PR – definicja pojęcia

PR jako zjawisko doczekał się – jak podają niektóre źródła – ok. 2000 definicji! Co istotne, ten katalog nadal jest otwarty, z uwagi na fakt, że public relations stale się rozwija i ewoluuje.

Public relations co to jest. Pierwsze definicje PR

Za pioniera public relations uznaje się Edwarda Bernays’a, który stworzył pierwszą systematyczną definicję problemu już w 1923 roku. Jego zdaniem „PR to dostarczanie (społeczeństwu) informacji, perswadowanie skierowane na zbliżenie postaw i działań organizacji do nastawienia klientów, klientów postaw klientów do nastawienia instytucji”.

public relations co to

W  roku  1976  Rex  Harlow  przeanalizował  472 jego  zdaniem  najważniejszych definicji  PR, chcąc stworzyć  jedną  uniwersalną.  W efekcie uznał, że:  „Public  relations  to  dająca się wyróżnić funkcja zarządzania, która służy stworzeniu i utrzymaniu  obopólnych  powiązań  komunikacyjnych,  akceptacji  i  współpracy  pomiędzy  organizacją  i  jej  otoczeniem.  Uwzględnia  zarządzanie  problemami   i  kwestiami  spornymi,  wspiera  zarząd  w  dotrzymywaniu  kroku  zmianom   i w skutecznym ich wykorzystywaniu; służy jako wczesny system ostrzegania w przewidywaniu trendów; korzysta z badań, jak i zdrowych oraz etycznych technik komunikowania jako głównych instrumentów”.

Jak podają Grunig J.E i Hunt T. („Managing Public Relations 1984) PR to „zarządzanie komunikacją między organizacją a różnymi grupami jej odbiorców”. Jednym z powodów, dla których ta definicja jest niezwykle trafna, jest jej oszczędność w przekazie. Przy czym przy użyciu zaledwie kilku słów niesie tak naprawdę bardzo dużą ilość informacji. Autorzy tej definicji położyli nacisk na zarządzanie, w przeciwieństwie do konkurencyjnych podejść dziennikarskich lub opartego na promocji podejścia marketingu i reklamy, które koncentrują się głównie na konsumentach.

public relations

Trzy lata później własną definicję zaproponował Brytyjski Institute Public Relations ujmując PR jako świadome, planowe i ciągłe wysiłki, mające na celu ustanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między daną organizacją a jej otoczeniem”.

Barbara Rozwadowska określa public relations jako funkcję „zarządzania komunikacją między organizacją a jej otoczeniem ”. W takim ujęciu zadaniem public relations byłoby zatem takie zarządzanie informacjami dotyczącymi organizacji, którego efektem jest pozyskanie jak najwięcej osób przychylnie do niej nastawionych.

public relations

Z kolei Ewa Małgorzata Cenker wyróżnia dwa zasadnicze aspekty public relations. W jednym sugeruje traktowanie public relations jako piątego elementu marketingu mix (określanego często jako P). Z innej natomiast perspektywy public relations traktowane jest jako funkcja zarządzania „o ciągłym i planowym charakterze, dzięki której organizacja pozyskuje i podtrzymuje zrozumienie, sympatię i poparcie tych, którymi jest zainteresowana obecnie lub może być zainteresowana w przyszłości − poprzez badanie ich opinii o organizacji, w celu maksymalnego dostosowania do nich swoich celów i swojej działalności, aby osiągnąć − poprzez planowe, szerokie rozpowszechnianie informacji − lepszą współpracę ze społeczeństwem oraz aby skuteczniej realizować swoje interesy”. Ten pogląd jest tożsamy z tym, jaki reprezentuje Międzynarodowe Stowarzyszenie Public Relations (IPRA).

A. Sznajder nazywa public relations promocją tworzącą image firmy (wize­runek, obraz), z kolei T. Sztucki – promocją firmy. Według tego ostatniego „promocja firmy, określana angielskim terminem public relations, jest zabieganiem o przychylność szeroko pojętego środowiska zewnętrznego i wewnętrznego przedsiębiorstwa, (…), z oczywistym ukierunkowaniem na klientów i potencjalnych nabywców, poprzez wizerunek samego przedsiębiorstwa”.

Międzynarodowe autorytety PR

Amerykańskie Stowarzyszenie Public Relations (The Public Relations Society of America) proponuje własną definicję PR. „Public relations pomaga organizacji i jej odbiorcom wzajemnie się dopasować.” Public relations jest próbą przekonania grup ludzi do współpracy. Ponadto public relations pomaga organizacjom w skutecznej interakcji i komunikacji z ich najważniejszymi grupami odbiorców”. W myśl tej definicji, PR to konieczność dialogu, w związku z czym między odbiorcami a organizacją musi zachodzić dwustronna komunikacja.

Zdaniem Philipa Kotlera public relations to dodatek do prowadzonych działań marketingowych. Te drugie są jego zdaniem nadrzędne a ponadto istotniejsze z perspektywy działań promocyjnych. Kotler uważa, że „PR traktowane jest na ogół jako przybrane dziecko marketingu. To swego rodzaju dodatek do poważniejszych działań promocyjnych”.

Według R W. Griffina public relations, uzupełniając metodę zarządzania strategicznego, współuczestniczy w „procesie definiowania i redefiniowania strategii (w reakcji na zmiany otoczenia lub wyprzedzając te zmiany, a nawet je wywołując) oraz w sprzężonym z nim procesie implementacji, w którym zasoby i umiejętności organizacji są tak dysponowane, by realizować przyjęte długofalowe cele rozwoju, a także by zabezpieczyć istnienie organizacji w potencjalnych sytuacjach nieciągłości.

Za najbardziej rozpoznawalną i jednocześnie najpełniejszą uważa się definicję Scotta M. Cutlip’a, Allen H. Centera, Glena M. Burooma. Ich zdaniem public relations jest funkcją zarządzania o ciągłym i planowym charakterze. Za pomocą PRj organizacja pozyskuje i podtrzymuje zrozumienie, sympatię i poparcie tych osób, którymi jest zainteresowana obecnie lub może być zainteresowana w przyszłości. Czyni to poprzez badanie ich opinii o organizacji w celu maksymalnego dostosowania do nich swoich celów i swojej działalności. Celem jest „osiągnięcie – przez planowe, szerokie rozpowszechnianie informacji – lepszej współpracy ze społecznością oraz skuteczniejszej realizacji swoich interesów”.

Public Relations – cytaty

Powyższe próby definiowania Public Relations ukazały wieloaspektowość tego wątku. Słynny marketing-mix składa się z 7 instrumentów, za pomocą których przedsiębiorstwa mogą prowadzić swoje działania marketingowe. Jednym z instrumentów jest „promocja”, która zawiera właśnie PR na równi z reklamą, sprzedażą osobistą oraz promocją sprzedaży. Public Relations jest szczególnie istotnym elementem we współczesnych czasach. W pełnym zrozumieniu tego zagadnienia pomagają naukowe definicje oraz wyjaśnienia, czym tak naprawdę jest PR i z jakich elementów się składa.

Public relations w pozycji „Marketing w sporcie” Janusza Klisińskiego definiowany jest jako „dobrowolny, planowy, stały wysiłek mający na celu ustanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między organizacją i jej otoczeniem.” Aby przedsiębiorstwo utrzymało kontakt z swoim otoczeniem, musi podjąć się pewnym pr-owych działań, do których zalicza się: „komunikowanie się z opinią publiczną, komunikowanie z przedstawicielami środków masowego przekazu, lobbing, podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych, komunikowanie się z inwestorami, komunikowanie się z pracownikami firmy, jako przykład wewnętrznego PR.”

Szczególnie istotne jest podkreślenie stałości działań Public Relations. Tylko wtedy firma jest w stanie rozwijać się w odpowiednim kierunku. Ten fakt podkreśla Jim Blythe w „Komunikacja marketingowa”: „Public relations to zaplanowane, stałe działania podejmowane w celu uzyskania i utrwalenia dobrej reputacji firmy oraz osiągnięcia wzajemnego zrozumienia między firmą, a jej klientami.” Tylko stałe, zaplanowane, zamierzone, konkretne i sprecyzowane działania przyniosą jakiekolwiek efekty.

Przypomina o tym także Tomasz Domański w „Księga marketingu. Praktyczny przewodnik dla menedżerów i przedsiębiorców”, gdzie wskazuje na to, że „public relations jest w swej istocie formą stałego dialogu przedsiębiorstwa z otoczeniem. W odróżnieniu od reklamy, która jest przekazem jednokierunkowym, emitowanym przez przedsiębiorcę do klienta, public relations obejmuje stałą wymianę informacji w obu kierunkach.”

W tym aspekcie także podkreślono jak rozległe jest pojęcie public relations porównując do reklamy, która jest tak samo jednym z elementów promocji należącej do instrumentów marketingu-mix.

public relations

Nie wolno także zapominać o opinii publicznej, która jest potężną siłą współczesnego świata. Stąd niezwykle istotne jest, aby utrzymywać z nią pozytywne relacje. Zwraca na to uwagę Maria Sławińska w „Kompendium wiedzy o handlu” mówiąc iż: „public relations to nawiązywanie i utrzymywanie szeroko rozumianej, pozytywnej więzi z społeczeństwem.” Określa również ona PR jako kreowanie pozytywnego wizerunku firmy. Każde przedsiębiorstwo powinno działać w taki sposób, aby klienci otrzymywali tylko dobre informacje o nim. Stąd należy je utrwalać w świadomości konsumentów za pomocną różnorodnych narzędzi.

Na czym polega Public Relations?

Istota PR. Niektórzy utożsamiają go z brandingiem, inni z marketingiem. Tymczasem istota PR polega na wysyłaniu właściwych treści we właściwe miejsce i do właściwych ludzi, pomagając firmom budować silniejsze marki oraz reputację. Commplace, jako agencja PR,  współpracuje z klientami, aby pomóc im osiągnąć te cele – czyli promować ich produkty i usługi wśród klientów w taki sposób, aby chcieli je kupić. 

Public Relations to oparta na wzajemnym szacunku i prawdzie dwukierunkowa komunikacja – pomiędzy firmą a jej obecnymi i potencjalnymi klientami – która prowadzi do wzajemnego zrozumienia. PR polega na doradztwie organizacji w zakresie podejmowania strategicznych decyzji,​ opiera ​się na badaniach i ewaluacji​,​ zakłada planowanie oraz stawianie i realizację celów.

Public Relations to dziedzina, która może zmienić przyszłość i rentowność firmy.

To jeden z najskuteczniejszych sposobów budowania strategii marketingowych a także reputacji, która jest bezcennym dobrem. Właśnie z tego powodu firmy, które to zauważyły, inwestują ogromną ilość czasu i wysiłku w skuteczną strategię PR. Namacalny dowód, że podejmowane działania są słuszne? Wyższa wartość wskaźnika ROI.

W przypadku firm, każdy ma na ich temat coś do powiedzenia – klienci, akcjonariusze, media, rząd i opinia publiczna. Istnieją dziesiątki punktów widzenia i prawie tyle samo rodzajów PR:

 • PR korporacyjny,
 • PR kryzysowy,
 • PR produktowy,
 • PR w Internecie (e-PR),
 • PR wewnętrzny to tylko niektóre z nich.

Każdy rodzaj PR stosuje się w innym celu i z inną intencją. W Commplace wiemy który z nich, kiedy, jak i po co wdrożyć, aby osiągnąć maksymalne korzyści dla Twojej firmy.

lobbing w Polsce, public relations

W przypadku firm, każdy ma na ich temat coś do powiedzenia – klienci, akcjonariusze, media, rząd i opinia publiczna. Istnieją dziesiątki punktów widzenia a ponadto prawie tyle samo rodzajów PR. PR korporacyjny, PR kryzysowy, PR produktowy, PR w Internecie (e-PR), PR wewnętrzny to tylko niektóre z nich. Każdy rodzaj PR stosuje się w innym celu a także z inną intencją. W agencji PR Commplace wiemy który z nich, kiedy, jak i po co wdrożyć, aby osiągnąć maksymalne korzyści dla Twojej firmy.

Public Relations to dziedzina, która może zmienić przyszłość i rentowność firmy.

Sprawdź, jak możemy Ci w tym pomóc.

Co robi public relations dla Twojej firmy?

Nie sposób wymienić wszystkich korzyści, ale oto niektóre z nich:

1. PR zwiększa wiarygodność marki

Bez względu na branżę, zaufanie odgrywa ogromną rolę w decydowaniu o sukcesie firmy. Bez zaufania firma pozostawia dużą część sprzedaży na przysłowiowym stole. Dlatego troskę o budowanie zaufania między firmą, a jej potencjalnymi klientami, warto powierzyć profesjonalistom. Agencja PR to sztab ekspertów nieustannie pracujących nad zwiększeniem wiarygodności firmy, która jest jednym z kluczowych elementów budujących zaufanie do marki.

Koszty utraty zaufania do marki mogą być bardzo dotkliwe. Przekonał się o tym Volkswagen, którego akcje po słynnej aferze spalinowej straciły 20% na wartości.

2. Public Relations zwiększa zyski, leady sprzedażowe i samą sprzedaż

Public Relations, poprzez szereg unikalnych narzędzi sprawia, że nowi potencjalni klienci sami znajdą do Ciebie drogę. Ponadto pracująca na Twój sukces agencja PR tworzy odpowiednie komunikaty, które rezonują wśród docelowych klientów w imponujący sposób. Końcowy efekt? Większe zyski dla Twojej firmy.

Aż 70% konsumentów poszukuje informacji o firmie i jej produkcie w internecie. Decyzja o zakupie zależy w dużej mierze od tego, jakie to będą informacje. 

3. PR zmienia sposób myślenia ludzi o biznesie

Obecnie przestrzeń online pozwala ludziom mówić wszystko, co chcą, niezależnie od tego, czy jest to prawdą, czy nie. Wiele firm zdobywa w ten sposób złą reputację, chociaż nie zrobiło nic, aby na to zasłużyć. Najbardziej skutecznymi narzędziami do naprawy takich sytuacji dysponuje właśnie Public Relations. Wsparcie jakie daje PR, odpowiednio prowadzone kampanie, zwiększają świadomość marki przy jednoczesnym utrzymaniu pozytywnego wizerunku firmy

Właściwie zastosowany PR daje firmie możliwość pokonania prawie każdej przeszkody, z którą się spotka.

4. Public relations zwiększa obecność firmy online

Dzięki pomocy PR, dzisiejsze marki mają znacznie większą szansę skutecznego dotarcia do właściwych odbiorców. Eksperci ds. PR zidentyfikują najlepsze kanały a także czynniki wpływające na rozpowszechnianie informacji o Twojej firmie wśród właściwych osób. Jako agencja PR, wykorzystując swoje doświadczenie i relacje, pracujemy dla Ciebie, aby zmaksymalizować zasięg tych informacji.

68% ludzi lubi spędzać czas na czytaniu treści pochodzących od firm, od których chce kupować. Kogo nie ma w dzisiejszym, cyfrowym  świecie, ten nie istnieje.

Commplace, agencja PR Wrocław, pomaga firmom stworzyć silną obecność w internecie. Dobrze widoczną dla ich docelowych odbiorców. Zapewniamy przy tym wsparcie i wskazówki, które pomagają w sprzedaży, a jednocześnie jesteśmy gotowi do wkroczenia w przypadku kryzysu lub czegokolwiek, co grozi wizerunkowi firmy.

Dobry PR wynika ze strategii PR (a strategia PR ze strategii marketingowej, strategii marki, strategii sprzedaży, strategii firmy i innych analiz). Dobry PR buduje strategię na podstawie analiz grup otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego firmy. Wynika z analiz profilu grup docelowych, zrozumienia różnic w kanałach komunikacji grup docelowych, czy opracowanych person w grupach docelowych.

Dobry PR jest oparty na zasadach: Cele – Działania – Miary. Muszą zostać jasno określone cele działań PR. Największym problemem i jednocześnie dużym wyzwaniem w dobrym PR, jest parametryzowanie celów. Oczywistym są zasięgi kampanii PR, dotarcie, AVE.

Czy wiesz, że ludzie są zmęczeni starymi taktykami?

86% osób ignoruje reklamy telewizyjne, przełączając program podczas ich trwania

44% maili z reklamą bezpośrednią nigdy nie jest otwierane

91% użytkowników rezygnuje z subskrypcji, do których wcześniej sami się zapisali

84% internautów w wieku 25-34 lata rezygnuje z odwiedzania ulubionych stron, gdy przytłacza ich ilość pojawiających się tam reklam

Klienci chcą innego podejścia. Chcą treści, które w centrum stawiają zainteresowania konsumenta, zamiast nachalnych praktyk, nastawionych na masowego odbiorcę.

public relations to narzędzie wsparcia

Czy stać Cię na przypadkowe działania? 

Kierowanie reklamy do rzeszy przypadkowych osób i liczenie na to, że wśród nich znajdą się takie, które uda się zainteresować ofertą, to działania oparte na metodzie „spray and pray”. W wolnym tłumaczeniu oznacza ”strzelaj serią na oślep i módl się, żebyś trafił”. Czy to brzmi jak strategia? Jeżeli tak, to na pewno bardzo kosztowna, a ponadto nieefektywna.

Twoja firma potrzebuje PR. To potężne narzędzie, które wspierając wiele innych działań marketingowych, a co więcej – daje niesamowite efekty. Skorzystaj z naszego doświadczenia i pozwól, by Twoi klienci Cię znaleźli.

Public Relations to proces opracowywania kluczowych komunikatów. To zarządzanie reputacją, budowanie zaufania a także szereg działań, które mają wyeksponować Twoją firmę na tle konkurencji.  Celem tej ekspozycji jest rzucenie pozytywnego światła na firmę, kierownictwo, markę, produkt, które ostatecznie przekłada się na większą sprzedaż. 

Odpowiedz sobie na pytanie: 

Wolisz powiedzieć potencjalnemu klientowi lub inwestorowi, że zamieściłeś reklamę w Forbes, czy że Forbes  napisał artykuł o Twojej firmie?

PR różni się zasadniczo od reklamy, ponieważ stoi za nim zewnętrzne poparcie. Twoja historia cieszy się większą wiarygodnością, ponieważ została zweryfikowana i opublikowana  przez niezależne osoby trzecie, a nie, jak w przypadku reklamy, w oczywisty sposób opłacona. Dzięki reklamie mówisz ludziom, jak świetny jesteś.

PR sprawia, że to inni Cię polecają i reklamują. Jak myślisz, który przekaz jest bardziej skuteczny? Badanie na temat roli contentu w procesie decyzyjnym konsumentów wykazało, że PR jest prawie o 90% bardziej skuteczny niż reklama.

public relations tworzy relacje, a tych nie da się kupić za pieniądze

PR + content marketing = para doskonała

e-PR. Aby uzyskać 50 mln użytkowników radio potrzebowało 38 lat, telewizja – 13, internet zaledwie 4. Za 10-15 lat tradycyjne media, prasa, radio, telewizja wciąż będą istnieć, ale główną platformą dotarcia ze swoim przekazem do odbiorców stanie się właśnie internet. Już teraz dobry PR nie istnieje bez łączenia działań komunikacyjnych z SEO. Optymalizacja treści pod kątem wyszukiwania to dziś jedno z podstawowych narzędzi, dzięki którym komunikacja PR wspiera pozycjonowanie stron internetowych w Google i jest jeszcze bardziej skuteczna. 

SEO PR to szereg czynności, których celem jest budowanie dobrego wizerunku marki w wynikach wyszukiwania. Użytkownicy internetu często wyszukują fraz:

 • Opinia + marka 
 • Opinia + produkt/ usługa klienta
 • Test + marka
 • Test + produkt/ usługa klienta
 • Praca + marka
 • Kluczowe osoby firmy + marka
 • Inne – podobne/ pokrewne (np. Agencja PR Wrocław, PR Wrocław, e-PR)

Wiedząc czego szukają potencjalnie zainteresowani klienci, dzięki narzędziom SEO PR pozwalamy im znaleźć treści, które są źródłem pozytywnych informacji nie tylko o firmie czy marce, ale także o jej produktach czy usługach.

Chcesz, aby Twoja marka liczyła się na rynku?

Zainwestuj w działania public relations i ciesz się z efektów.

PR – najczęściej popełniane błędy

Błędy w PR zdarzają się zarówno nowym firmom, jak i, wydawałoby się, doświadczonym graczom. Na czym najczęściej polega problem?

 • Mylenie PR z marketingiem i reklamą

Ludzie często mylą PR z marketingiem lub reklamą, co utrudnia firmom maksymalne wykorzystanie dostępnych narzędzi marketingowych. PR zajmuje się reputacją. I tak jak w życiu bywa, reputacji nie można kupić. Trzeba na nią zasłużyć. PR oznacza, że ​​firma otwiera się na świat mediów. Zadaniem osoby zajmującej się PR jest zrobienie tego w jak najkorzystniejszy dla niej sposób.

 • Brak wiedzy na temat współpracy z mediami

Nadal wiele osób uważa, że można po prostu kupić artykuł (i dziennikarzy) i publikować bez podawania adnotacji, że jest „sponsorowany”. Artykuły sponsorowane w rzeczywistości nadal są tylko reklamą. Firma płaci za ich zamieszczenie. Błędem jest więc oczekiwanie, że bezpłatnie publikowany przez media materiał będzie zawierał linki do Twojej witryny lub produktu, albo wyraźne wezwanie do działania. Wiele publikacji medialnych unika podawania linków ze względu na wytyczne redakcyjne, chyba że mają one wartość informacyjną.

 • Brak jasnego celu i strategii

Zanim zaczniesz kontaktować się z mediami, musisz mieć jasną strategię i być bardzo precyzyjnym co do tego, do kogo kierujesz swój przekaz i jaki problem próbujesz rozwiązać. Bez tego trudno mówić o jakiejkolwiek strategii PR.

 • Niezrozumienie świata mediów i tego, jak to działa

Jedną z najważniejszych rzeczy wartych zapamiętania jest to, że dziennikarze to ludzie i nie powinni być traktowani jak narzędzia. Chodzi o budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji, a te powinny być obustronne.

Jeśli Twój komunikat prasowy nie zostanie od razu odebrany przez dziennikarza, może to wynikać z wielu przyczyn.

public relations to nie marketing

Główne narzędzia PR

Istnieje wiele narzędzi public relations. Jednak te najważniejsze można podzielić na 7 kategorii.

– aktualności – są jednym z głównych narzędzi PR są wiadomości. Specjaliści od PR wyszukują lub tworzą pozytywne wiadomości o firmie, jej produktach lub jej pracownikach. Czasami wiadomości pojawiają się w sposób naturalny, w wyniku działań biznesowych; czasami osoby odpowiedzialne za PR mogą zasugerować wydarzenia lub działania, które przyniosłyby pozytywne informacje o firmie.

– wydarzenia specjalne – można je zdefiniować szeroko: od konferencji prasowych, wycieczek prasowych, wielkich wernisaży i pokazów sztucznych ogni po prezentacje multimedialne lub programy edukacyjne, mające na celu dotarcie do grypy docelowej i zainteresowanie odbiorców.

 – materiały pisemne – za ich pomocą osoby zajmujące się PR mogą dotrzeć do rynków docelowych i co najważniejsze – także na nie wpływać . Materiały te obejmują raporty roczne, broszury, artykuły, biuletyny firmowe i czasopisma.

– przemówienia – również należą do głównych narzędzi PR, ponieważ mogą tworzyć potężną reklamę produktu i firmy. Coraz częściej dyrektorzy firm muszą odpowiadać na pytania mediów lub wygłaszać przemówienia na różnego rodzaju spotkaniach sprzedażowych.

– materiały audiowizualne – filmy i różnego rodzaje animacje online są coraz częściej wykorzystywane jako narzędzia PR.

– działalność publiczna – firmy mogą ją podejmować w celu pokazania swojej prospołecznej postawy. Działalność ta zwykle oznacza przeznaczanie pieniędzy i czasu na wsparcie np. okolicznych domów dziecka, odmalowanie świetlicy w domu seniora itp.

– materiały dotyczące identyfikacji wizualnej – aby stworzyć tożsamość korporacyjną, którą społeczeństwo natychmiast rozpozna, można wykorzystać materiały identyfikacji wizualnej. Obejmują one m.in. logo, wizytówki, budynki, uniformy czy samochody służbowe. Gdy są atrakcyjne, charakterystyczne i zapadają w pamięć, stają się potężnymi narzędziami marketingowymi w służbie PR.

Oprócz wymienionych kategorii najważniejszy w dzisiejszych czasach jest internet, główne narzędzie PR. Strony internetowe, blogi i sieci społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter i YouTube, zapewniają potężne sposoby dotarcia do większej liczby osób niż jakiekolwiek inne narzędzia PR.

W rzeczywistości internet, a zwłaszcza media społecznościowe, są idealnym kanałem komunikacji public relations: podstawową siłą public relations jest umiejętność opowiadania historii i zachęcanie do zaangażowania w dialog.

skuteczne public relations oznacza wymierne zyski

Public relations a marketing

Jaka jest podstawowa różnica między tymi pojęciami? Marketing koncentruje się na promocji i sprzedaży konkretnego produktu, podczas gdy PR koncentruje się na utrzymaniu pozytywnej reputacji firmy jako całości. Wyraźnie widać to zestawiając ze sobą dzień PR-owca i marketingowca. Każdy z nich zajmuje się czymś zupełnie innym:

Przykładowy dzień specjalisty ds. public relations:

– pisanie informacji prasowej o nadchodzącej premierze produktu lub nowej inicjatywie firmy,

– przedstawianie mediom pozytywnych historii o nadchodzących działaniach firmy,

– zapewnienie kadrze kierowniczej możliwości przemawiania na imprezach branżowych

– budowanie relacji z mediami i influencerami,

– zarządzanie i aktualizowanie wiadomości firmowych.

Tego samego dnia specjalista ds. marketingu może:

– tworzyć kampanię reklamową nowego produktu,

– kupować czas reklamowy dla tej kampanii na odpowiednich platformach medialnych,

– tworzyć materiały pomocniczy do wprowadzenia produktów, takie jak broszury, strony docelowe w witrynie i często zadawane pytania dla zespołu sprzedaży,

– prowadzić badania branżowe i klientów, aby nadać właściwy kierunek kampaniom marketingowym.

Bezcenna przewaga, czyli ile kosztuje PR

Wycena usług, jakie świadczy agencja PR, to wynik prostego dodawania. Konkretnie to suma wysiłków, jaki codziennie podejmuje sztab profesjonalistów, by osiągnąć wspólny cel – budowanie takiego wizerunku Twojej firmy, który przełoży się na realne korzyści.

O sukces marki i jej powodzenie w starciu z konkurencją walczy zespół specjalistów. PR manager, researcher, copywriter, grafik, pozycjoner SEO to podstawowy skład teamu zaangażowanego w Twój projekt. Każdy z nich włada innymi narzędziami i za każdym z nich stoi olbrzymie know-how z wielu specyficznych dziedzin. 

W przypadku treści online  internauci nie czytają dokładnie tekstów. Oni je skanują. W ciągu zaledwie 3-5 sekund podejmują decyzję o tym, czy oglądana zawartość jest dla nich atrakcyjna. Tak. W Commplace wiemy, co trzeba zrobić, żeby zadziałało. A czy Ty jesteś w stanie w maksymalnie 5 sekund pozyskać odbiorcę i jednocześnie przekonać do pozostania z Tobą na dłużej? 

Agencja public relations – jest to firma specjalizują się w budowaniu, kreowaniu i obsłudze różnorodnych procesów komunikacyjnych firm, czy instytucji. Agencje public relations wdrażają działania głównie w 2 obszarach: komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz obszarami pokrewnymi.

Według różnych obliczeń agencji PR na polskim rynku może być nawet ponad 900. Najwięcej agencji PR jest w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku i Wrocławiu.

public relations

Jak rozpatrywać Public Relations?

Mówi się, że PR to oczy i uszy firmy, zbierające z zewnątrz informacje, które mogą być trudne do przełknięcia. Nierzadko, dzięki spostrzeżeniom działu Public Relations firmom udaje się uzyskać przewagę konkurencyjną. PR to sztuka autoprezentacji. Może pojawić się na forum publicznym, prywatnym albo w innej sytuacji, zależnej od tego, do jakiej grupy odbiorców jest kierowany.

Działania z zakresu Public Relations są definiowane w różny sposób. Między innymi jako: zarządzanie komunikacją, sztuka i nauka społeczna, planowanie i nieprzerwane wysiłki w celu pozyskanie i utrzymania przychylnego nastawienia oraz zrozumienia, wysiłki zmierzające do współpracy, pomoc w prowadzeniu komunikacji interaktywnej, wypracowanie i ochrona reputacji, kształtowanie opinii i zachowań.

Chcesz zdobyć większą przewagę konkurencyjną?

Czas wdrożyć działania PR!

PR można rozpatrywać w trzech aspektach, jako:


– stan – używając sformułowań, że firma ma dobre lub złe Public Relations,

– działania – mówiąc o wysiłkach, których celem jest wpływanie na postawy i opinię społeczną,

– profesję – czyli konkretne umiejętności zawodowe.

PR to nauka społeczna zajmująca się analizowaniem tendencji, przewidywaniem ich skutków, doradzaniem kierownictwu przedsiębiorstw oraz wprowadzeniem w życie ustalonych planów działania. Takich, które będą korzystne zarówno z punktu widzenia przedsiębiorstwa, jak i interesu publicznego. Public Relations to planowane i wspierane wysiłki zmierzające do stworzenia i zachowania życzliwości oraz wzajemnego zrozumienia między przedsiębiorstwem i jego otoczeniem.

O PR mówi się, że jest ważnym klejem spajającym organizację i wiążącym strategie na poziomie korporacyjnym, biznesowym i operacyjnym.

Public Relations to silna, choć często ukryta strategiczna motywacja, która wpływa na dążenie organizacji do doskonałości. Ponieważ PR jest wielowymiarowy, jego działania są postrzegane jako szereg postępujących po sobie taktyk.

co to jest public relations

Istotą Public Relations jest przekonywanie. Aby dobrze zrozumieć PR, należy zapamiętać, że nie da się za jego pomocą uzyskać szybkich rozwiązań. Nawet jeśli coś takiego obiecuje. Istotą PR jest praca nad solidnym materiałem i w żadnym razie nie stanowi on przykrywki dla nieudolności, braków i tandety. Materiały, które nie spełniają standardów, nie tylko uniemożliwiają dobrą pracę komórki odpowiedzialnej za Public Relations, ale także eksponują słabości.

W czym pomaga PR?

PR pomaga na wielu frontach, takich jak:

 • zrozumienie zachowań człowieka,
 • przewidywanie tendencji i ich konsekwencji,
 • harmonizowanie ścierających się interesów publicznych i prywatnych,
 • zwiększenie przychylnego nastawienia do firmy wewnątrz i na zewnątrz organizacji,
 • unikanie nieporozumień i sporów,
 • promowanie pozytywnej kultury organizacyjnej.

Public Relations pomaga organizacji i grupie jej odbiorców we wzajemnym dostosowaniu. To wysiłki organizacji mające na celu współpracę między różnymi grupami. PR pozwala organizacji odpowiednio się kontaktować i komunikować z najistotniejszymi dla niej grupami odbiorców.

PR może wspomóc tworzenie chęci do wydajniejszej pracy, ponieważ pracownicy wierzą w wizję korporacji, a w szczególności w jej poczucie misji. Jednym z głównych zadań z zakresu Public Relations jest zapewnienie efektywnej komunikacji dwukierunkowej między zarządem a pracownikami wszystkich szczebli.

Największym wkładem PR jest zdobywanie i interpretowanie informacji, a także ich tłumaczenie w wyniku którego materialnie wspomagają rozwój strategii, np. określają potrzebne zmiany bądź wskazują grupy odbiorców, do jakich można się zwracać.

Co jest celem Public Relations?

Celem PR jest pozyskanie uwagi osób istotnych dla przedsiębiorstwa, wpływających na firmę lub które podlegających jej decyzjom. Podstawą działań PR jest komunikacja z grupami, które mogą wesprzeć realizację celów oraz z tymi, które mogą w tym przeszkodzić.

Przed PR stoją różne cele: od dostarczania rozrywki po mówienie bolesnych słów prawdy. Praca ludzi odpowiedzialnych za Public Relations polega na wpływaniu na opinie i zachowania. Celem PR może być dotarcie do milionów albo do jednej osoby. Public Relations obejmuje wiele wątków, w tym informacje publiczne, a więc przekazywanie ludziom tego, co powinni wiedzieć.

Public Relations wprowadza harmonię tam, gdzie panuje niezgoda. PR dąży do wywołania reakcji, chce jak najefektywniej i najbardziej kompetentnie domknąć pętlę komunikacyjną. Public Relations zmierza do tego, by jego przekazy były wiarygodne. Musi być przygotowany na sytuacje obrony własnego zdania z podniesioną głową.

PR dąży do tego, by problem nie zamienił się w kryzys oraz żeby w organizacji panowało pozytywne nastawienie w sytuacji konieczności radzenia sobie z nim. Celem Public Relations jest identyfikowanie problemów i tendencji, ich analiza, określanie kierunku ich rozwoju, przewidywanie konsekwencji i odpowiednie planowanie działań.

Pracownicy działu Public Relations pełnią funkcję łącznika między organizacją a zewnętrznymi  grupami odbiorców i jednostkami, pomagają innym działom organizacji w komunikacji ze światem zewnętrznym oraz pomagają innym działom w ich wzajemnej komunikacji.

Dobry PR przynosi oczekiwane efekty i prowadzi do efektywnej komunikacji. PR jest dobry wtedy, gdy wywiera na nas korzystne wrażenie, gdy myślimy o ludziach dobrze i akceptujemy informacje, jakie do nas kierują. Idealny PR polegałby na prawdziwym dialogu między stroną, która wysyła przekaz, a stroną, która go odbiera.

Koncepcja „doskonałego PR” zakłada negocjacje i godzenie różnic. Większość działań z zakresu Public Relations wydaje się przypadkowa, jednak zostały one zaprojektowane tak, by wywołać właśnie takie wrażenie. Dobre planowanie w PR jest bardzo potrzebne, a jeszcze ważniejsze jest jego wdrażanie w życie.

Dobre działania z zakresu Public Relations muszą być porządnie przemyślane, zaplanowane i odpowiednio zorganizowane. Nie mogą być przypadkowe, nie są też rezultatem zdolności ani instynktu, wrodzonego talentu, czy „wygadania”.

public relations

Wyróżniamy cztery rodzaje strategii PR:

 • kreatywna – do opracowywania wizerunku i tworzenia reputacji,
 • ekspansywna – zwiększająca konkurencyjność i poprawiająca funkcjonowanie firmy,
 • przystosowawcza – uwzględniająca zmiany i wydobywająca wartości,
 • obronna – odpierająca nieścisłości i wrogość.

Co to znaczy skuteczny PR?

Sukces działań z zakresu Public Relations zależy od przychylności tych, których opinie są istotne. PR daje najlepsze efekty, gdy wyprzedza teraźniejszość, a najgorsze, gdy wlecze się na szarym końcu.

Aby PR spełnił swoje role musi być częścią ciągłej komunikacji, wykorzystującej wszelkiego rodzaju media różnego zasięgu. Żadne z działań z zakresu Public Relations nie będą efektywne, jeśli są prowadzone nieregularnie.

Skuteczne Public Relations, wspierając marketing, energicznie angażuje się w sprawy klientów i potencjalnych klientów, dostarczając im dodatkowych informacji na temat produktów i usług, zajmując się ich problemami i prowadząc z nimi komunikację. Szuka informacji zwrotnej w celu zamknięcia pętli informacyjnej i może dostarczyć sporo danych z frontu na temat postaw wobec marki i jej postrzegania.

Aby komunikować markę swojej firmy w sposób prawdziwy, przyciągający i skuteczny musisz odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

 • Jakie jest podejście Twojej firmy do klienta?
 • Jakie są cele Twojej firmy?
 • Co dobrego wnosi działalność Twojej firmy do życia klientów i otoczenia?
 • Jakie wartości wyznaje Twoja firma?
 • Jakie problemy rozwiązuje Twoje przedsiębiorstwo?
 • Co mówią o twojej firmie kliencie, konkurenci, pracownicy?

Czy Public Relations jest dla każdego?

Może się wydawać, że Public Relations to dziedzina bliska dużym koncernom oraz politykom. Owszem, wielcy gracze dysponują dużymi środkami finansowymi oraz kontaktami, które pozwalają im wpływać na społeczną świadomość. Budowanie marki na autentycznym przekazie, pokazywanie siebie w tym, co roisz, jest jednym z najskuteczniejszych sposobów, by najszybciej dotrzeć do serc i portfeli swoich potencjalnych klientów. Dzięki autentycznemu pokazywaniu siebie, każda firma, bez względu na wielkość i siłę, zyskuje ludzki wymiar.

Każda firma musi pokazać, że istnieje, na wszelkie sposoby, gdyż biznes nie może obyć się bez klientów. Wszystkie organizacje mają potrzeby komunikacyjne, chcą być rozumiane, odnosić korzyści z przychylnego nastawienia do siebie i dążą do osiągnięcia dobrej reputacji i pozytywnego wizerunku. Każda organizacja chce stworzyć dla siebie jak najlepsze warunki rozwoju.

PR działa zarówno w konwencjonalnych strukturach hierarchicznych, jak i grupach nieformalnych, w których stale dochodzi do przeszeregowań. PP może wspierać markę, niezależnie od jej wielkości. Poprzez zapewnienie jej większej wiarygodności dzięki poparciu osób opiniotwórczych.

Przez zwiększenie zaangażowania dzięki związanym z nią działaniem, wzmacnianie jej adekwatności dzięki podkreślaniu jej związków z bieżącymi wiadomościami, trendami i chwilowymi modami.

public relations

Specjaliści Public Relations przeszukują środowisko w celu identyfikacji i oceny prawdopodobnego wpływu czynników politycznych, ekonomicznych, społecznych, technologicznych i prawnych na bieżące operacje. PR analizuje plany i działania organizacji pod kątem posiadanych wiadomości o środowisku zewnętrznym i uprzedza organizację, gdy pojawiają się wydarzenia, które mogłyby utrudnić lub wspomóc jej rozwój.

Z czego wynika wzrost zainteresowania działaniami z zakresu PR?

Odpowiednikami terminu Public Relations w języku polskim są: stosunki organizacji z otoczeniem, kreowanie reputacji firmy, kreowanie prestiżu organizacji, zarządzanie reputacją oraz dialog przedsiębiorstwa ze środowiskiem, a także kształtowanie wyobrażenia o przedsiębiorstwie.

Wzrost zainteresowania przedsiębiorstw działaniami z zakresu Public Relations wynika m.in. z dużego nasycenia rynku tradycyjną reklamą. W związku z uodpornieniem się klientów na treści reklamowe, firmy zaczęły poszukiwać nowych technik promocyjnych. Coraz ostrzejsza walka konkurencyjna na rynku wymusiła konieczność stosowania niekonwencjonalnych działań.

Coraz więcej firm decyduje się na eksponowanie społecznej odpowiedzialności swojego biznesu, integracji z otoczeniem i konieczności odnoszenia się bezpośrednio do problemów, z którymi to otoczenie musi się mierzyć na co dzień. Ponadto, coraz większe znaczenie zaczynają odgrywać techniki PR, takie jak sponsoring w PR i lobbing. Sprzyja temu wzrost roli finansowania określonych przedsięwzięć przez firmy oraz wpływania na określone decyzje polityczne różnego szczebla.

Ważnym rodzajem public relations jest PR kryzysowy. PR kryzysowy możemy podzielić na trzy etapy:

 1. zarządzanie przed kryzysem – działania, które mają zapobiec powstaniu kryzysu wizerunkowego; zarządzanie przed kryzysem to m.in. monitorowanie funkcjonowania firmy, analizowanie sytuacji, badanie potencjalnych zagrożeń, tworzenie scenariuszy kryzysowych, przeprowadzanie odpowiednich szkoleń dla pracowników,
 2. zarządzanie kryzysem – działania w momencie wybuchu kryzysu wizerunkowego, czyli organizacja sztabu kryzysowego, racjonalne zarządzanie komunikacją kryzysową, monitorowanie wzmianek o firmie w różnych kanałach przekazu, próba zatrzymania rozwoju kryzysu,
 3. naprawa wizerunku – działania, które mają przywrócić dawny wizerunek firmy, naprawić jej nadszarpniętą reputację i przygotować ją do ewentualnych kryzysów w przyszłości.

public relations

PR korporacyjny – ważne narzędzie w zarządzaniu biznesem

Jednym z rodzajów klasycznego public relations jest PR korporacyjny, który dotyczy osób stojących najwyżej w firmowej hierarchii, czyli właścicieli, prezesów, wiceprezesów, kierowników itd. Założeniem korporacyjnej odmiany public relations jest idea, że to właśnie od najważniejszych osób w firmie zależy efektywność jej funkcjonowania, a w tym jej wizerunek, przewaga konkurencjna, zaufanie pracowników niższych szczebli, wiarygodność, a także lojalność wszelkich partnerów biznesowych.          Co ciekawe, PR korporacyjny nie jest przeznaczony wyłącznie dla dużych korporacji. Z jego potencjału mogą korzystać również mniejsze firmy, które chcą świadomie kreować swój wizerunek na wielu płaszczyznach.

PR korporacyjny w ogólnym znaczeniu to długoplanowe działania, które na celu mają uzyskanie i umocnienie reputacji danej firmy w kraju oraz za jego granicami. Działania kierowane są do różnych grup docelowych, w tym do mediów, inwestorów, klientów i pracowników niższych szczebli.

W korporacyjnej odmianie public relations liczy się profesjonalizm. Komunikaty kreowane przez najważniejsze osoby w przedsiębiorstwie powinny być rzetelne, merytoryczne, doskonale przygotowane, a przy tym zrozumiałe dla odbiorców. W PR korporacyjnym liczy się dynamika i systematyczność. Przekazy należy kreować regularnie, by stale podkreślać zainteresowanie interesami i potrzebami przedstawicieli poszczególnych grup docelowych.

Pamiętaj o pracownikach, czyli PR wewnętrzny

Czy wiesz, że nawet 70% kryzysów w przedsiębiorstwach, jest wynikiem negatywnych opinii obecnych bądź byłych pracowników? Niezadowolenie zatrudnionych może odbić się na prawidłowym funkcjonowaniu całej firmy, a w konsekwencji zmniejszyć jej szanse na rynkowy sukces, zahamować rozwój, a nawet doprowadzić do poważnych problemów. Zadowoleni pracownicy to najlepsi ambasadorzy firmy! Jako świadomy przedsiębiorca powinieneś dbać o satysfakcję swojego zespołu, pielęgnować dobrą atmosferę w pracy i kreować pozytywne relacje ze swoimi pracownikami. Kluczem do sukcesu jest przemyślany PR wewnętrzny.

Głównym celem wewnętrznej odmiany public relations jest budowa pozytywnego wizerunku firmy w oczach pracowników. PR wewnętrzny skupia się na poprawie szeroko rozumianej komunikacji wewnętrznej i utrzymaniu jej na najwyższym poziomie.

W ramach wewnętrznego PR pracodawca może wykorzystywać różne metody i narzędzia, a w tym:

 • mailingi pracownicze – sposób na informowanie pracowników o sytuacji w firmie, bieżących wydarzeniach itp.,
 • tablice informacyjne – jak wyżej,
 • spotkania pracownicze – szansa na to, by przedyskutować istotne lub problematyczne kwestie związane z funkcjonowaniem firmy i codzienną pracą,
 • integrację w zespole – spotkania sprzyjające budowie koleżeńskich relacji i rozluźniające atmosferę w firmie,
 • skrzynki pomysłów, do których każdy może wrzucać własne pomysły dotyczące konkretnych obszarów funkcjonowania firmy – sposób na zaangażowanie pracowników w życie przedsiębiorstwa.

public relations

PR w internecie, czyli kilka słów o potędze e-PR

Współcześnie w zarządzaniu wizerunkiem ogromne znaczenie ma internet. Za pośrednictwem sieci można w prosty sposób dotrzeć do różnych grup docelowych, z łatwością budować i utrzymywać relacje z odbiorcami i na wiele sposobów kreować pożądany wizerunek przedsiębiorstwa.

PR w internecie, inaczej e-PR, to wszelkie działania public relations, które wykorzystują narzędzia dostępne w sieci. Wśród nich możemy wymienić:

 • oficjalną stronę internetową firmy – jest to swoista wizytówka marki, dlatego musi być atrakcyjna, zoptymalizowana pod SEO, czytelna i wyczerpująca; strona to sposób na zaprezentowanie firmy i zachęcenie potencjalnych klientów do skorzystania z jej usług,
 • blog firmowy – wartościowe treści są na wagę złota; prowadzenie bloga firmowego zoptymalizowanego pod SEO i zawierającego atrakcyjne dla odbiorców wpisy to świetny sposób na wypromowanie marki i wykreowanie pozytywnego wizerunku,
 • biuro prasowe online – narzędzie do komunikacji firmy z dziennikarzami,
 • mailing – forma reklamy w postaci wiadomości rozsyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • newslettery – forma biuletynu rozsyłanego do zainteresowanych odbiorców za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • media społecznościowe – social media dają szansę na bezośredni kontakt klientów z marką; ponadto są świetnym narzędziem marketingowym, promocyjnym i wizerunkowym,
 • marketing szeptany – sposób docierania do odbiorców za pomocą „spontanicznego” przekazu na zewnętrznych stronach internetowych (np. w mediach społecznościowych, na forach); skuteczna forma reklamy i działań PR w sieci.

Czym jest public relations – podsumowanie

Public Relations, czyli w skrócie PR, to kluczowy element strategii marketingowej każdej firmy, którego głównym celem jest budowanie pozytywnego wizerunku marki oraz utrzymywanie dobrych relacji z jej otoczeniem. W praktyce, odpowiedź na pytanie „co to jest PR” jest skomplikowana. Łączy on w sobie zarówno tradycyjne metody komunikacji, jak i nowoczesne podejścia, takie jak content marketing.

Dzięki efektywnym działaniom PR, firmy są w stanie nie tylko pielęgnować relacje z klientami, ale także zwiększać ich zaangażowanie oraz lojalność. Co więcej, PR odgrywa nieocenioną rolę również w obszarze employer branding, pomagając przyciągać najlepsze talenty na rynku pracy oraz budować pozytywne relacje z obecnymi pracownikami. W dobie cyfrowej transformacji i ciągłych zmian na rynku, umiejętność skutecznej komunikacji i tworzenia spójnego wizerunku marki przez public relations staje się fundamentem sukcesu każdej organizacji.

Czy wiesz, że:

Jakie są rodzaje public relations?

Istnieje wiele rodzajów public relations, a każdy z nich stosowany jest do osiągnięcia innych celów. Aby osiągnąć najwyższe korzyści dla swojej firmy, warto wdrożenie odpowiedniego PR polecić sprawdzonej i doświadczonej agencji marketingowej.

Jakie są najważniejsze korzyści z działań public relations?

Public relations przede wszystkim zwiększa wiarygodność marki i sprawia, że cieszy się ona zaufaniem na rynku. Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest podniesienie poziomu sprzedaży, co bezpośrednio przekłada się na większe zyski. Skuteczny PR sprawia bowiem, że firmy mają większe szanse na skuteczne dotarcie do odpowiednich odbiorców.

Jakie jest obecnie najważniejsze narzędzia stosowane w PR?

Obecnie najważniejszym narzędziem skutecznego PR jest niezaprzeczalnie Internet - wszelkiego rodzaju strony internetowe, blogi czy social media. Przede wszystkim media społecznościowe to chętnie wykorzystywany przez firmy kanał komunikacyjny zachęcający do nawiązywania relacji i skutecznego dialogu.

Jakie są najskuteczniejsze strategie komunikacji publicznej, które można zastosować w branży technologicznej?

W dzisiejszych czasach branża technologiczna ciągle się rozwija i aby odnosić sukcesy, trzeba umiejętnie się komunikować. Jedną z najskuteczniejszych strategii komunikacji publicznej, jakie można zastosować w tej branży, jest korzystanie z działań w obszarze public relations (PR). Dzielą się one na kilka kategorii, w tym na przykład oferowanie eksperckiej wiedzy w mediach, organizowanie konferencji prasowych, edukowanie opinii publicznej w zakresie nowych technologii oraz zapewnienie klientom najlepszej jakości obsługi. Wszystkie te podejścia mają na celu budowanie zaufania i pozytywnego wizerunku firmy, co przełoży się na jej sukces oraz lojalność klientów.

Jakie są trendy i innowacje w dziedzinie Public Relations, które mają szczególne znaczenie dla branży e-commerce?

W dzisiejszych czasach Public Relations to kluczowy element działalności każdej firmy, w tym również e-commerce. Trendy i innowacje w tej dziedzinie odgrywają szczególnie ważną rolę w branży e-commerce. Co jest obecnie na topie? Według ekspertów, jednym z najważniejszych trendów jest personalizacja komunikacji. Klienci oczekują, że marka będzie dostosowywała swoje przekazy do ich potrzeb i zainteresowań. Wielką rolę odgrywa również wideo, które jest postrzegane jako bardziej przystępne i atrakcyjne dla odbiorców niż zwykły tekst. Ważną innowacją w PR dla e-commerce są również narzędzia analityczne, które pozwalają na dokładne zrozumienie potrzeb i zachowań klientów. Przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi można działać skutecznie i efektywnie, przyciągając uwagę potencjalnych klientów i utrzymując lojalność już istniejących.

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt